فایل word تاثير طول دوره رشد بر کارايي مصرف آب و عملکرد دو رقم چغندرقند در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير طول دوره رشد بر کارايي مصرف آب و عملکرد دو رقم چغندرقند در خوزستان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :22

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر دوره های مختلف رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی دو رقم چغندرقند در سال های 1382 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در این تحقیق سه تاریخ کاشت 5 و 22 مهرماه و 9 آبان ماه و دو زمان برداشت 219 و 235 روز پس از سبز شدن (به ترتیب برداشت 17 اردیبهشت ماه و 2 خرداد ماه برای کاشت 5 مهرماه, 2 و 16 خرداد ماه برای کاشت 22 مهرماه و 16 و 31 خرداد ماه برای کاشت 9 آبان ماه) برای دو رقم چغندرقند منوژرم (رسول و شیرین) در قالب طرح آماری کرت های دو بار خرد شده با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. اثرات سال برای کلیه خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند و صفت کارایی مصرف آب معنی داری بود. بین تیمارهای تاریخ کاشت برای عملکرد ریشه, شکر, کارایی مصرف آب برای وزن ریشه و شکر در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت. بالاترین عملکرد ریشه, شکر, کارایی مصرف آب برای عملکرد ریشه و شکر مربوط به تاریخ کاشت 22 مهر به ترتیب با 83.6 و 11.1 تن در هکتار و 12.3 و 1.63 کیلوگرم بر مترمکعب آب بود. برداشت بعد از 235 روز پس از سبزشدن دارای عملکرد ریشه و شکر بالاتر به ترتیب 79 و 11.2 تن در هکتار بود, در حالی که برداشت در 219 روز پس از سبزشدن از کارایی مصرف آب بالاتری برای وزن ریشه و شکر به ترتیب 11.2 و 1.5 کیلوگرم بر مترمکعب برخوردار بود. بین دو رقم از نظر کلیه خصوصیات کمی و کیفی اختلاف معنی داری وجود نداشت. از نظر عملکرد ریشه و شکر تولیدی تاریخ کاشت 22 مهر و برداشت 16 خرداد با 86.3 و 11.6 تن در هکتار و از نظر کارایی مصرف آب آبیاری برای تولید ریشه و شکر تاریخ کاشت 22 مهر و برداشت 2 خرداد به ترتیب با 13.2 و 1.7 کیلوگرم بر مترمکعب برتر از سایر طول دوره های رشد بود. این آزمایش نشان داد که با تغییر تاریخ کاشت و برداشت می توان کارایی مصرف آب را افزایش و مصرف آب را کاهش داد. برای این منظور تاریخ کاشت 22 مهر و برداشت در 219 روز پس از سبز شدن توصیه می گردد.
کلید واژه: چغندرقند زمستانه, طول دوره رشد, عملکرد, کارایی مصرف آب

لینک کمکی