فایل word اثر مدت هاي ماندابي خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر مدت هاي ماندابي خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی اثرهای سطوح مختلف ماندابی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم, آزمایشی در سال های 83-1382 و 84-1383 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. آزمایش از سه عامل رقم (چمران, ویناک و یاواروس), در دو مرحله رشدی گیاه (شروع پنجه زنی و شروع به ساقه رفتن) و در مدت های (صفر, 10, 20 و 30 روز در شرایط ماندابی) تشکیل شد. نتایج نشان داد که بین ارقام, مراحل شروع دوره ماندابی و مدت های مختلف ماندابی از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه, اختلاف معنی دار وجود دارد. در این آزمایش, رقم ویناک (4485.4 کیلوگرم در هکتار), عملکرد بیشتری نسبت به چمران و یاواروس داشت. ماندابی در مرحله شروع پنجه زنی خسارت بیشتری نسبت به مرحله به ساقه رفتن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه وارد کرد. به ازای هر روز ماندابی عملکرد دانه 1.56 درصد کاهش یافت. از میان اجزای عملکرد, بیشترین خسارت به تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح و کمترین خسارت را وزن هزار دانه به ترتیب 0.70, 1.11 و 0.23 درصد به ازای هر روز ماندابی وارد شد. نتایج بدست آمده نشان داد که ماندابی در هر مرحله ای از رشد گندم که اتفاق بیفتد, حتی در یک دوره کوتاه, خسارت غیر قابل جبران بر عملکرد و اجزای آن بر جای می گذارد.
کلید واژه: گندم, مدت های ماندابی, مراحل رشد گیاه, عملکرد و اجزای عملکرد

لینک کمکی