فایل word مقايسه پارامترهاي زيستي زنبورهاي پارازيتوييد Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روي شته Rhopalosiphum padi در دماهاي مختلف در شرايط آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه پارامترهاي زيستي زنبورهاي پارازيتوييد Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روي شته Rhopalosiphum padi در دماهاي مختلف در شرايط آزمايشگاه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :18

پارامترهای زیستی و جدول باروری زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi De Stefani-Perez و (Hym.: Aphidiidae) Praon volucre (Hal.) روی شته Rhopalosiphum padi (L.) (Hom.: Aphididae) به عنوان میزبان آزمایشگاهی در دماهای 16, 20, 24 و 28oC, رطوبت نسبی 70-65 درصد و دوره شناسایی 14:10 (تاریکی: نور) مورد مطالعه قرار گرفت. به طور کلی دوره رشد هر دو زنبور در مراحل تخم تا مومیایی کوتاهتر از مراحل مومیایی تا حشره کامل بود. در دماهای مذکور دوره رشد تخم تا حشره کامل A. rhopalosiphi به ترتیب 13.65, 17.59, 21.78 و 10.28 روز و برای P. volucre برابر با 13.54, 16.41, 21.17 و 10.27 روز محاسبه شد. آستانه رشد (t) و ثابت حرارتی (k) برای A. rhopalosiphi برابر با 5.97oC و 234.45DD و برای P. volucre مقادیر آن 4.89oC و 244.81DD بود. نرخ بقا تا حشره کامل در دماهای مذکور به ترتیب 83, 72.68, 33.67 و 59.33 درصد برای A. rhopalosiphi و 79, 88.67, 74 و 63.33 درصد برای p. volucre تعیین گردید. همچنین میانگین طول عمر حشرات ماده A. rhopalosiphi به ترتیب 7.88, 10.07, 10.21 و 6.52 روز و در P. volucre به ترتیب برابر با 10.04, 11.73, 12.89 و 8.16 روز بدست آمد. میانگین تعداد تخم در دماهای فوق به ترتیب 247.50, 316.96, 305.64 و 113.57 برای A. rhopalosiphi و 256.84, 357.72, 328.07 و 132.36 برای P. volucre محاسبه گردید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در دماهای مورد آزمایش برای زنبور A. rhopalosiphi به ترتیب 0.291, 0.250, 0.205 و 0.294 و برای P. volucre برابر با 0.250, 0.227, 0.184 و 0.292 بود.
کلید واژه: Aphidius rhopalosiphi, Praon volucre, Rhopalosiphum padi, نیاز دمایی, نرخ بقا

لینک کمکی