فایل word حساسيت و ويژگي معاينات چشم بدو ورود به مدرسه دانش آموزان شهرستان دزفول, 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حساسيت و ويژگي معاينات چشم بدو ورود به مدرسه دانش آموزان شهرستان دزفول, 1383 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه و اهداف: شناسایی زودرس اختلالات بینایی سنین پایین با میزان پاسخ مناسب تری همراه است. یکی از راه های شناسایی این اختلالات غربالگری دید در بدو ورود به مدرسه می باشد. با توجه به اهمیت این برنامه ها هدف از این گزارش تعیین اعتبار معاینات چشم بدو ورود به مدرسه در دانش آموزان دزفول می باشد.روش کار: طی یک مطالعه مقطعی و با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای, تعداد 5721 نفر دانش آموز دزفولی از 39 خوشه انتخاب شدند. از افراد شرکت کننده در این مطالعه اطلاعات مربوط به معاینات دید 2158 دانش آموز که در زمان آغاز سال تحصیلی توسط مربیان و معلمان صورت گرفته بود از پرونده های آنان استخراج شد و با نتایج به دست آمده از معاینات اپتومتریست ها مقایسه شد. سنجش حدت بینایی اصلاح نشده, توسط اپتومتریست ها و مربیان بوسیله چارت E صورت گرفت.نتایج: معاینات غربالگری انجام شده در دانش آموزان شهرستان دزفول بر اساس معاینات اپتومتریست ها دارای 25% حساسیت و 6/96% ویژگی بود هم چنین ارزش اخباری مثبت و منفی معاینات غربالگری به ترتیب 4/13% و 4/98% بود. اختلاف مشاهده شده حساسیت و ویژگی بین دو جنس از نظر آماری معنی دار نیست (p=0.356 و p=0.228) اختلاف مشاهده شده در شهر و روستا فقط در مورد ویژگی از نظر آماری معنی دار است به طوری که این مقدار در روستا بیشتر است (P<0.001).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که معاینات غربالگری صورت گرفته در مدارس دزفول برای اختلالات بینایی از اعتبار و صحت کافی برخوردار نبوده است و حساسیت کافی برای یافتن موارد را نداشته است. لازم است با همکاری ارگان های مربوطه چاره ای در این خصوص اندیشیده شود تا موارد منفی کاذب مشاهده شده را در معاینات بدو ورود به مدرسه با غربالگری هوشیارانه تر کاهش داد.
کلید واژه: حساسیت, ویژگی, معاینات چشم, دانش آموزان, دزفول

لینک کمکی