فایل word بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :14

مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم با انتشار جهانی, یکی از عوامل مهم اسهال در کودکان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی شناخته شده است. عمده تحقیقات انجام گرفته در خصوص این انگل در سه دهه اخیر و به خصوص در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی از کشورهای توسعه یافته گزارش شده و اطلاعات جامع و وسیعی در مورد میزان شیوع و عوامل موثر در آلودگی با این انگل در ایران در دست نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم و عوامل احتمالی مرتبط با کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی روی 171 نمونه مدفوع گرفته شده از کودکان بستری در مرکز آموزشی ـ درمانی هاجر (س) شهرکرد از اردیبهشت لغایت شهریور ماه 1384 و با استفاده از تست الیزا برای جستجوی آنتی ژن سطحی کریپتوسپوریدیوم انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل کردن یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای و دقیق فیشر آنالیز گردید.یافته ها: در مجموع 8 مورد (5 درصد) آلودگی با کریپتوسپوریدیوم تشخیص داده شد و بیشترین میزان آالودگی در کودکان زیر 1 سال با 6 مورد (6 درصد) دیده شد. دو مورد (4 درصد) موارد مثبت هم در گروه سنی 2ـ1 ساله مشاهده گردید. در این بررسی ارتباط بین جنس و آلودگی با این انگل وجود دارد, به طوری که میزان آلودگی به طور معنی داری در پسرها بیشتر از دخترها بود (p<0.05). در این مطالعه همچنین ارتباط معنی داری بین عدم استفاده از شیر مادر و وزن کمتر یا مساوی 2500 گرم در هنگام تولد و آلودگی با این انگل دیده شد (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان شیوع آلودگی با این انگل در کودکان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال در شهرکرد تقریبا برابر سایر مطالعات مشابه در دیگر نقاط کشور بوده و از عوامل احتمالی موثر در آلودگی با کریپتوسپوریدیوم می توان پسر بودن, دارا بودن وزن کمتر یا مساوی 2500 گرم در هنگام تولد و بهره نبردن از شیر مادر در زمان نوزادی را می توان نام برد.
کلید واژه: اسهال, الیزا, کریپتوسپوریدیوم, کودکان

لینک کمکی