فایل word بررسي علل عدم مراجعه زائوها به مراکز تسهيلات زايماني از ديدگاه مادران در استان کهگيلويه و بويراحمد ـ 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي علل عدم مراجعه زائوها به مراکز تسهيلات زايماني از ديدگاه مادران در استان کهگيلويه و بويراحمد ـ 1385 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به منظور ایجاد شرایط زایمان ایمن در مناطق روستایی و کاهش زایمان در منزل, مراکز تسهیلات زایمانی روستایی را تاسیس نمود, ولی آمار موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد حکایت از پایین بودن مراجعه به مراکز تسهیلات دارد. لذا این مطالعه به منظور تعیین علل عدم مراجعه زائوها به مراکز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و بر اساس تمام شماری و تکمیل پرسشنامه خود ساخته که روایی محتوایی و ظاهری آن با مشاوره متخصصان و پایایی آن به روش دو بار آزمایی تعیین گردیده بود, انجام شد. اطلاعات مربوط به محل سکونت, سن, سواد و تعداد زایمان, مراقبت های دوران بارداری, شخص تصمیم گیرنده در رابطه با محل زایمان, دسترسی جغرافیایی و علت عدم مراجعه به مرکز تسهیلات زایمانی 747 زائو با سوال از آنان در پرسشنامه طرح ثبت شد. مطالعه در سه ماهه اول سال 1384 در مناطق تحت پوشش مراکز تسهیلات زایمانی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی و آزمون مجذور کای آنالیز گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که از 747 نفر زائوی مورد بررسی 384 نفر (51 درصد) در زایشگاه بیمارستان, 133 نفر (18 درصد) در مراکز تسهیلات زایمانی و 230 نفر (31 درصد) در منزل زایمان نموده بودند. بین تعداد زنانی که در مرکز تسهیلات زایمان کرده بودند با زنانی که در منزل زایمان نموده بودند از نظر آموزش دوره بارداری به وسیله مامای مرکز تسهیلات تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد 510 .(p<0.001) نفر (68 درصد) از زائوها خود مسوول انتخاب محل زایمان بودند و مهمترین علت عدم مراجعه به مراکز تسهیلات زایمانی به وسیله 181 نفر (79 درصد) از زنان زائو که در منزل زایمان نموده بودند, عدم دسترسی جغرافیایی عنوان شد. سواد, محل سکونت و تعداد زایمان های قبلی با انتخاب محل زایمان ارتباط معنی داری داشتند (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین علت عدم مراجعه به مراکز تسهیلات زایمانی بنا به نظر زائوها عدم دسترسی جغرافیایی به مراکز تسهیلات است و نیز آموزش به وسیله ماما در مراجعه زنان به مراکز تسهیلات نقش مهمی دارد.
کلید واژه: زایمان, عوامل, تسهیلات زایمانی

لینک کمکی