فایل word مطالعه مورد- شاهدي اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شيخ مشهد در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه مورد- شاهدي اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شيخ مشهد در سال 1385 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه و اهداف: تعیین رابطه برخی عوامل دموگرافیک و محیطی مرتبط با شرایط زندگی با بیماری اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد می باشد.روش کار: بیمارستان دکتر شیخ مشهد مرکز تخصصی اطفال در شهر مشهد می باشد. 220 مورد و 220 شاهد برای مطالعه انتخاب گردید. موارد کودکانی که طی سه روز قبل از مراجعه به بیمارستان مدفوع شل و آبکی داشتند و تشخیص پزشک مبنی بر اسهال حاد بود تعریف گردید و از میان موارد مراجعه کرده به اورژانس بیمارستان انتخاب شدند. گروه شاهد از همان جامعه موردها انتخاب شد. شاهدها در اورژانس از بیماران سوختگی, تصادفات, بیماری های حاد تنفسی, و بیماری هایی که واجد شرایط بودند انتخاب شدند. نتایج: متغیرهای شیر مصرفی تا 6 ماهگی, مصرف آنتی بیوتیک طی 15 روز گذشته, شاغل بودن مادر کودک, آشنایی مادر کودک با ORS, محل سکونت و قطعی آب طی یک هفته قبل از بیماری, از عوامل مستقلی بودند که با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک جداگانه رابطه معنی داری از نظر آماری با اسهال حاد در کودکان داشتند. در یک مدل رگرسیون لجستیک چندگانه رابطه بین عوامل فوق به عنوان متغیرهای مستقل و بیماری اسهال حاد مورد بررسی قرار گرفت. مصرف شیر خشک قبل از 6 ماهگی (79/5-77/1 :or=3.21, %95ci) مستاجر بودن (71/2-24/1 :or=1.83, %95ci) و شاغل بودن مادر (06/5-2/1 :or=2.48, %95ci) عوامل موثر بر اسهال حاد بودند که در مدل لجستیک چندگانه باقی ماندند و رابطه معنی دار با بیماری داشتند. نتیجه گیری: طی این مطالعه عوامل خطر محیطی مهمی شناخته شد. گروه های در معرض خطر و مادران اطفالی که کودک زیر 5 سال دارند باید از این عوامل موثر آگاه باشند تا بتوانند در جلوگیری از بروز بیماری در کودک شان اقدام کنند. جلوگیری از بروز اسهال حاد در کودکان می تواند از خسارت های مالی سنگینی که به نظام بهداشتی وارد می شود محافظت کند.
کلید واژه: اسهال حاد, مطالعه مورد شاهدی, کودکان

لینک کمکی