فایل word ميزان توافق تشخيص هاي موجود در پرونده بيمارستاني و علت مرگ ثبت شده در گواهي فوت در بيمارستان لقمان حکيم طي سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ميزان توافق تشخيص هاي موجود در پرونده بيمارستاني و علت مرگ ثبت شده در گواهي فوت در بيمارستان لقمان حکيم طي سال 1384 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه و اهداف: نقش و اهمیت اطلاعات و آمار صحیح در ارتقا امر بهداشت و درمان در سطح جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. در این میان وجود پایگاه اطلاعات صحیح از مرگ و میر در جامعه امری ضروری است. تشخیص نویسی پزشکان, به خصوص علت زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت, چنانچه دقیق و صحیح باشد, نقش مهمی در ایجاد چنین پایگاهی ایفا می کند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی میزان توافق تشخیص های مختلف در پرونده پزشکی بیماران فوت شده و مقایسه آن با علت مرگ ثبت شده در گواهی فوت است.روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی می باشد که در آن از بین 659 پرونده مربوط به بیماران فوتی بیمارستان لقمان حکیم طی سال 1384, به صورت تصادفی سیستماتیک 290 پرونده بررسی شد. از پرونده های مورد بررسی که بر اساس شماره پرونده از بخش بایگانی بیمارستان انتخاب گردیدند, نوع تخصص پزشک معالج و اطلاعات هویتی بیماران استخراج گردید. به علاوه کد تشخیص های اولیه, تشخیص نهایی و کد علت خارجی ثبت شده در فرم پذیرش و همچنین کد علت زمینه ای درج شده در گواهی فوت مطابق با کتاب دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD-10) ثبت گردید. وضعیت توافق یا عدم توافق تشخیص اولیه با نهایی و هم چنین تشخیص نهایی با علت زمینه ای مرگ در رابطه با تخصص پزشکان به وسیله آزمون دقیق فیشر مورد سنجش قرار گرفت. ضمنا بررسی توافق بین تشخیص اولیه و نهایی هم چنین توافق بین تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ به کمک ضریب کاپا انجام گرفت.نتایج: در این بررسی ضریب توافق کاپا برای تشخیص اولیه و نهایی 83/0 و ضریب فوق برای تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ 95/0 محاسبه گردید. آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین وضعیت توافق تشخیص اولیه و نهایی و هم چنین وضعیت توافق تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ با تخصص پزشکان ارتباط معنی-دار آماری وجود ندارد. (در هر دو مورد 01/(P> در 62% از فوت شدگان علت خارجی در مرگ دخیل نبود. از 38% مرگ و میر با دخالت علل خارجی 21% مسمومیت به قسط خودکشی, 12% مسمومیت تصادفی توسط مواد زیان آور, 4% به علت تصادفات موتورسواران و 1% مربوط به سایر علل بود.نتیجه گیری: در این تحقیق توافق بالایی میان تشخیص اولیه و نهایی و هم چنین تشخیص نهایی و علت زمینه ای مرگ در بعضی از تخصص ها دیده شد در حالی که چنین توافقی در سایر موارد مشاهده نشد. اگرچه این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود ولی این امر معرف نقص سیستم ثبت مرگ در کشور ما (به خصوص در بعضی از تخصص ها) می باشد. با توجه به اهمیت تشخیص نویسی دقیق پزشکان, به خصوص تشخیص های مربوط به مرگ و میر, لازم است تا این تشخیص ها به صورت صحیح و دقیق و در همه انواع تخصص ها ثبت شود تا زمینه صحیح مقایسه علت مرگ ثبت شده در کشور با آمارهای ثبت شده جهانی فراهم شود.
کلید واژه: علت زمینه ای مرگ, گواهی فوت, علت خارجی مرگ, تشخیص اولیه, تشخیص نهایی

لینک کمکی