فایل word عوامل موثر بر اپيدمي وباي استان مرکزي در تابستان 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر اپيدمي وباي استان مرکزي در تابستان 1384 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :6

مقدمه و اهداف: از اواخر تیر ماه سال 1384 بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی همه گیری موارد اسهال حاد آبکی ناشی از ویبریو کلرا سروتیپ اینابا در کشور شروع شد. در این زمینه در طی مدت همه گیری تعداد 16 بیمار وبایی از نوع اینابا در استان مرکزی نیز شناسایی شدند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر این همه گیری در استان مرکزی بوده است.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهد همسان شده بر اساس سن و جنس است که در آن موردها شامل تمام موارد اسهال حاد آبکی گزارش شده در تابستان 1384 و ساکن استان مرکزی و شاهدها از همسایه های آن ها بوده اند. برای محاسبه مقدار اثر از محاسبه نسبت شانس جفتی با رگرسیون لجستیک شرطی استفاده شد. در این مطالعه P-Value کم تر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری آماری تلقی شد.نتایج: تعداد 16 بیمار به عنوان مورد با 32 شاهد مقایسه شدند که بر اساس نتایج به دست آمده نسبت شانس محاسبه شده برای مصرف سبزی (or=9, %95ci=2.25-35.98) بوده است. برای گرم کردن مناسب غذای مانده برای مصرف این مقدار (or=0.12, %95ci=0.015-1.022), نامناسب شستن سبزی و میوه (or=4.29, %95ci=0.88-21.06) و مصرف بستی غیر پاستوریزه (or=4.96, %95ci=.99-24.83) بوده است.نتیجه گیری: اگرچه در طی همه گیری اخیر تعداد کمی از موارد در استان بروز کرد ولی با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد آموزش بهداشت در زمینه پیشگیری از وبا می تواند نقش موثری در جلوگیری از همه گیری های آینده داشته باشد. این آموزش بیشتر باید در جهت رعایت بهداشت فردی, استفاده مناسب از غذاهای قابل آلوده شدن باشد.
کلید واژه: وبا, همه گیری, استان مرکزی, اینابا

لینک کمکی