فایل word مطالعه مورد- شاهدي مقايسه گروه هاي خوني در معتادان متقاضي ترک و اهدا کنندگان خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه مورد- شاهدي مقايسه گروه هاي خوني در معتادان متقاضي ترک و اهدا کنندگان خون :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :6

مقدمه و اهداف: اعتیاد و سو مصرف مواد یکی از بحران های چهارگانه در جهان برشمرده می شود. نخستین گام مبارزه با هر پدیده اجتماعی و یا بیماری شناخت صحیح آن است. این مطالعه صرفا با هدف تعیین ارتباط بین گروه های خونی و گرایش به اعتیاد به صورت موردـ شاهدی در دو گروه معتادان مراجعه کننده به کلینیک ترک و اهداکنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون در شهر بم انجام شد.روش کار: این مطالعه تحلیلی به صورت مورد شاهدی می باشد که حجم نمونه شامل 249 نفر معتاد خود معرف به کلینیک ترک به عنوان گروه مورد و 360 نفر داوطلب گروه شاهد شامل اهدا کنندگان خون و مراجعه کننده به سازمان انتقال خون در شهر بم می باشد. خصوصیات دموگرافیک و گروه های خونی و RH دو گروه با نرم افزار SPSS و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد فراوانی گروه خونی AB به نحوه معنی دار بین معتادان بیش از گروه شاهد بوده است.نتیجه گیری: مطالعات زیادی ارتباط گروه خونی و فاکتور RH را با بیماری های عفونی, غیر عفونی, روانی و اجتماعی گزارش نموده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین گروه های خونی و اعتیاد وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد احتمالا ژنتیک در گرایش به اعتیاد نقش داشته باشد که می تواند زمینه تحقیقات وسیعی برای متخصصین ژنتیک, ایمونولوژیست و رشته های وابسته را فراهم نماید.
کلید واژه: گروه خونی, اعتیاد

لینک کمکی