فایل word مقايسه اثر رژيم غذايي داراي روغن ماهي با رژيم غذايي داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر ايجاد آترواسکلروز آئورت در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر رژيم غذايي داراي روغن ماهي با رژيم غذايي داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر ايجاد آترواسکلروز آئورت در موش صحرايي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه و اهداف: نتایج مطالعات در مورد اثر نوع چربی دریافتی در رژیم غذایی بر روند ایجاد آترواسکلروز در عروق متفاوت است. در این مطالعه اثر روغن ماهی و رژیمی که دارای الگوی چربی های دریافتی در رژیم غذایی ایرانیان است, با رژیم غذایی استاندارد بر ایجاد آترواسکلروز در موش صحرایی مورد مقایسه قرار گرفته است.روش کار: سی سر موش صحرایی ماده در دوران بارداری و شیردهی با سه نوع رژیم غذایی تغذیه شدند, رژیم استاندارد موش صحرایی (که چربی آن تنها از روغن سویا تشکیل می شود), رژیم غذایی دارای روغن ماهی و رژیم دارای الگوی چربی های دریافتی در رژیم غذایی ایرانی (شامل کره, روغن نباتی جامد و روغن مایع آفتابگردان). موش های صحرایی متولد شده نیز پس از از شیرگیری با همان رژیم غذایی مادر تغذیه شدند. مراحل ایجاد آترواسکلروز در موش های متولد شده در دو زمان از شیرگیری و بلوغ ارزیابی شد. میانگین مقادیر به دست آمده با نرم افزار SPSS و از طریق آزمون کروسکال والیس مقایسه گردید.نتایج: میزان رگه چربی و ضخیم شدگی انتیما در آئورت هم در زمان از شیرگیری و هم در زمان بلوغ در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم استاندارد به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود. رژیم غذایی دارای روغن ماهی و رژیم دارای الگوی چربی مصرفی ایرانی نسبت به رژیم استاندارد باعث آسیب آترواسکلروتیک بیشتر در آئورت گردیدند. نتیجه گیری: به نظر می رسد رژیم غذایی که نسبت اسیدهای چرب امگا-3 به امگا-6 آن حدود 6 به 10 باشد (رژیم دارای روغن ماهی در پژوهش حاضر), باعث تشدید آترواسکلروز در آئورت می گردد. هم چنین به نظر می رسد که رژیم غذایی فعلی جامعه ایران که دارای اسیدهای چرب اشباع فراوان است, آترواسکلروز را در آئورت تشدید می کند.
کلید واژه: روغن ماهی, روغن سویا, الگوی چربی ایرانی, موش صحرایی, آترواسکلروز, آئورت

لینک کمکی