فایل word بررسي تاثير آنتي ديابتيک گياه صبر زرد بر کليه رت هاي ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آنتي ديابتيک گياه صبر زرد بر کليه رت هاي ديابتي :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :9

یکی از عوارض دراز مدت دیابت نفروپاتی می باشد. اخیرا استفاده از گیاهان آنتی دیابتیک در درمان دیابت افزایش یافته است در این پژوهش تاثیر عصاره آبی - الکلی صبر زرد Aloe vera بر نفروپاتی رت های دیابتی مورد مطالعه قرار گرفت.32 رت نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 140.13±25.74 گرم در 4 گروه 8 نفره (n=8) شامل: 1. کنترل, 2. کنترل + عصاره, 3. دیابتی محض و 4. دیابتی + عصاره به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه های دیابتی با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان60 mg/kg دیابتی گردیدند.گروه های کنترل + عصاره و دیابتی + عصاره با دوز 70 mg/per.rat عصاره صبر زرد به مدت یک ماه تیمار شدند. پس از تیمار و انجام نفروکتومی ابتدا تغییرات وزن کلیه بررسی شد. سپس تغییرات ساختمانی گلومرول ها با مطالعات بیومتری, میکروسکوپی و استریولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت و داده ها ثبت شد.آنالیز نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار های اکسل و SPSS نشان داد که افزایش وزن کلیه نسبت به وزن رت و هیپرتروفی گلومرول ها که موجب کاهش حجم کورتکس و افزایش حجم گلومرول می شود در گروه های 3 و 4 در مقایسه با گروه های 1 و 2 رخ داده است. در نهایت گیاه صبر زرد با مکانسیم ناشناخته سبب تکثیر سلول های کلیوی و مزانژیوم شده پس برای درمان نفروپاتی دیابت موثر نیست, هر چند که این موضوع نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
کلید واژه: صبر زرد, دیابت, کلیه, گلومرول

لینک کمکی