فایل word دختران و آموزش فني حرفه اي: ارزشيابي کيفيت ابعاد فردي, اجتماعي و اقتصادي بروندادهاي هنرستان هاي فني حرفه اي دخترانه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دختران و آموزش فني حرفه اي: ارزشيابي کيفيت ابعاد فردي, اجتماعي و اقتصادي بروندادهاي هنرستان هاي فني حرفه اي دخترانه شهر تهران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :41

هنرستان های فنی حرفه ای با اهداف مختلف, به ویژه تدارک زمینه های هدایت دانش آموزان به اشتغال و ادامه تحصیل تاسیس شده اند. اما کیفیت پایین آنها و نبود ظرفیت های لازم در جامعه و وجود انواع نابرابری های جنسیتی در بازارکار, موانعی جدی در راه تحقق این اهداف در هنرستان های دخترانه بوده و ذهنیت نامطلوبی بروندادهای آنها را تقویت کرده است. این پژوهش, با هدف بررسی مستند و علمی این ذهنیت, در سه مرحله, بروندادهای هنرستان های دخترانه شهر تهران را ارزشیابی نموده است. در مرحله (پیش ارزشیابی), با پیمایش 236 خبره, 7 عامل و 45 نشانگر بروندادی, در ابعاد (فردی, اجتماعی و اقتصادی) 16 معیار قضاوت در سطوح (نامطلوب, نسبتا مطلوب و مطلوب), تدوین شد. در مرحله (ارزشیابی), با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده, از 3 پرسشنامه برای پیمایش 226 نفر شامل مدیران, دانش آموختگان و کارفرمایان دانش آموختگان شاغل در مشاغل متناسب با رشته تحصیلی, استفاده شد. نتایج نشان داد که در بعد فردی, کیفیت (پیشرفت و افت تحصیلی) در هنرجویان و (دانش, نگرش, مهارت, خلاقیت) در سطح (نسبتا مطلوب) و (ادامه تحصیل) در سطح (نامطلوب), در بعد اجتماعی, کیفیت (تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی) در سطح (نسبتا مطلوب) و در بعد اقتصادی کیفیت (اشتغال) و (کارآفرینی) در سطح (نامطلوب) و (رضایت کارفرما) در سطح (نسبتامطلوب) قرار دارد. ابعاد (فردی) و (اقتصادی) در سطح (نامطلوب) و بعد (اجتماعی) در سطح (نسبتا مطلوب) ارزشیابی شد. نهایتا, بروندادهای هنرستان ها, در سطح (نامطلوب), ارزشیابی شد. در مرحله (پس ارزشیابی), ضمن استفاده از نتایج تحلیل محتوای سوالات بازپاسخ پرسشنامه های دانش آموختگان و کارفرمایان و مصاحبه با هنرجویان, هنرآموزان و مشاوران, علل نتایج مرحله ارزشیابی بحث شد و راهکارهای بهبود وضع موجود, پیشنهاد گردید.
کلید واژه: ارزشیابی, کیفیت, برونداد, هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه

لینک کمکی