فایل word آسيب شناسي مشارکت زنان در جامعه معاصر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي مشارکت زنان در جامعه معاصر ايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :25

چکیده: جامعه ایران معاصر, در حال گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای نوین است. ویژگی دوران گذار, بهم ریختگی اوضاع عمومی جامعه و آشفتگی های کرداری و اندیشه ای است. ساختار سیاسی به همراه ساختارهای حقوقی, اقتصادی و اجتماعی, نیز به عنوان بخشی از جامعه, در حال گذار از اقتدار سنتی به اقتدار عقلانی و قانونی است. مشارکت سیاسی به عنوان چهره عینی مشارکت اجتماعی, نیز با ویژگی آنومیک جوامع در حال گذار, سرنوشتی همانند می یابد. در این میان زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به عنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته اند. نگارنده با پی جویی آسیب های اجتماعی زنان, بر این باور است که به دلایل گوناگون که ریشه در باورها و ساختارهای دیرینه اجتماعی و اقتصادی دارد, زنان از شبکه تعاملات اجتماعی دور شده اند و راه نیل آنان به سطوح عالی قدرت سیاسی دشوار شده است. بنابراین می بایست فرصت ها و امکان های برابر پدید آید تا زنان نیز بتوانند به شیوه ای بهینه وارد شبکه پیوندهای متقابل جامعه گردند تا کلیشه رایج فرادستی مردان و فرودستی زنان رو به زوال رود.
کلید واژه: آسیب شناسی, زنان, مشارکت اجتماعی, مشارکت اقتصادی, مشارکت سیاسی

لینک کمکی