فایل word بررسي مقايسه اي عوارض نوزادي زايمان طبيعي بي درد و زايمان طبيعي بدون کنترل درد در مرکز آموزشي درماني ايزدي قم در سال هاي 84-83

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي عوارض نوزادي زايمان طبيعي بي درد و زايمان طبيعي بدون کنترل درد در مرکز آموزشي درماني ايزدي قم در سال هاي 84-83 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: ایجاد موقعیت مناسب برای زایمان از دیر باز اهمیت داشته است؛ به طوری که هم اضطراب مادران کاهش یابد و هم سلامت جنین و نوزاد حفظ شود. یکی از مهم ترین روش های به کار برده شده برای کاهش درد زایمان, استفاده از بی دردی های اپی دورال, اسپاینال و تلفیقی از دو روش یاد شده است. بی دردی به روش اپی دورال عوارض کمتری دارد و استفاده از این روش رایج تر است. این مطالعه سعی دارد عوارض نوزادی ناشی از زایمان واژینال بی درد به روش اپی دورال را با زایمان طبیعی بدون کنترل درد مقایسه کند.روش بررسی: اطلاعات لازم در مورد تغییرات آپگار دقیقه اول, نیاز به احیای قلبی - ریوی, نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان, تغییرات ضربان قلب جنینی, زمان شیر خوردن و زمان ترخیص و رفلکس های نوزادی توسط پرسش نامه هایی که متخصصان بدین منظور طراحی و تنظیم کرده اند, از پرونده‎های بیماران مورد مطالعه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه نوزادان متولد شده از زایمان بی درد به روش اپی دورال و زایمان طبیعی بدون کنترل درد از نظر متغیرهای مورد بررسی اختلاف معناداری وجود ندارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های یاد شده, استفاده از روش بی دردی اپی دورال طی زایمان در این پژوهش در مقایسه با روش زایمان طبیعی بدون کنترل درد اثر سویی روی نوزادان وجود نداشته و روش فوق برای مادرانی که به علت ترس از درد زایمانی به سزارین پناه می برند, توصیه می گردد.
کلید واژه: باز زنده سازی قلبی تنفسی, زایمان طبیعی, زایمان بی حسی دنبالچه ای

لینک کمکی