فایل word مطالعه نقش درماني اليگونوکلئوتيدهاي حاوي CpG در مدل موشي آسم آلرژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه نقش درماني اليگونوکلئوتيدهاي حاوي CpG در مدل موشي آسم آلرژيک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: افزایش فعالیت پاسخ های ایمنی وابسته به Th2 در آسم و سایر بیماری های آتوپیک باعث بروز علایم پاتولوژیک مختلف از جمله افزایش IgE در این بیماران می شود. استفاده از مواد تعدیل کننده سیستم ایمنی مانند الیگونوکلئوتیدهای حاوی بازهای سیتوزین – گوانین در دو دهه اخیر توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه نقش درمانی الیگونوکلئوتیدهای حاوی CpG در مدل موشی آسم آلرژیک مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه عصاره آلرژی زای گرده گیاه سلمه تره تهیه و از طریق صفاقی به موش های BALB/c تزریق شد تا در آنها حساسیت ایجاد شود. به منظور بررسی نقش درمانی ترکیبات CpG در بهبود علایم آلرژی در مدل موشی, الیگونوکلئوتیدهای حاوی CpG از طریق بینی تجویز شد. پس از این مرحله موش ها کشته شده و سلول های طحالی به مدت سه روز در مجاورت آلرژن کشت داده شدند.در خاتمه میزان ترشح IFN- g به عنوان شاخص فعالیت Th1 به روش الایزا اندازه گیری شده و با گروه های کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: این مطالعه نشان داد که تجویز اولیگونوکلئوتیدهای CpG در موش های حساس شده در مقایسه با موش هایی که فقط از آنتی ژن یا الیگونوکلئوتیدهای فاقد CpG به عنوان درمان استفاده کرده بودند, میزان IFN-g رابه طور معنی دار افزایش داد. هم چنین سطح تولید IgE نیز در این گروه از موش ها به میزان چشمگیری کمتر از گروه های کنترل بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق که حاکی از افزایش ترشح IFN-g در موش های درمان شده با CpG است و نشان می دهد که این ماده قادر است پاسخ های ایمنی را به سمت Th1 سوق داده و از شدت پاسخ های وابسته به Th2 بکاهد. در نتیجه این اثر تنظیم کنندگی CpG میزان ترشح آنتی بادی IgE که یک عامل موثر در بروز علایم آسم می باشد نیز می کاهد. لذا به نظر می رسد که از ترکیبات نوکلئوتیدی حاوی CpG می توان در تعدیل پاسخ های ایمنی و تظاهرات آسم آلرژیک نسبت به گیاه حساسیت زای سلمه تره استفاده کرد.
کلید واژه: آسم, CpG ODN, الیگونوکلئوتیدها, کنوپودیوم آلبوم

لینک کمکی