فایل word بررسي الگوي مقاومت به آنتي بيوتيک ها در گاستروانتريت شيگلايي و مقايسه شاخص ESR در آنها با گاستروآنتريت هاي ويروسي در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) تهران 85 - 1375

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي الگوي مقاومت به آنتي بيوتيک ها در گاستروانتريت شيگلايي و مقايسه شاخص ESR در آنها با گاستروآنتريت هاي ويروسي در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) تهران 85 - 1375 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: شیگلوز از عفونت های شایع دوران کودکی است. میزان مقاومت سویه های مختلف در نقاط مختلف جهان و متغیر و در حال افزایش است. از آنجا که مصرف بی دلیل آنتی بیوتیک ها برای هر مورد گاستروانتریت حاد صورت می گیرد, می تواند در آینده به افزایش بیشتر مقاومت به آنتی بیوتیک ها منجر شود, در این مطالعه محققین به بررسی میزان سدیمانتاسیون خون در بیماران مبتلا به گاستروآنتریت حاد پرداخته اند.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی پرونده 117 بیمار که به عنوان جمعیت نمونه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار برخی شاخص های فاز التهابی در دو زیر گروه مبتلایان به گاستروآنتریت شیگلایی و ویروسی با استفاده از تست تی نمونه های مستقل نیز با هم مقایسه شدند.یافته ها: متوسط سن کودکان 49 ماه که نیمی از آنها مذکر بودند. شایع ترین شیگلای جدا شده سرو گروه سونئی بود حداکثر موارد در مرداد تا مهر رخ داده بود. میزان مقاومت به آمپی سیلین و کوتریموکسازول از سال 1380 به بعد به ترتیب به 75 و 90 درصد افزایش یافته اما مقاومت به نسل سوم سفالوسپورین ها هنوز کمتر از 3 درصد بود. میزان متوسط سدیمانتاسیون خون در گروه شیگلوز به طور معناداری بالاتر از گاستروانتریت ویروسی بود.نتیجه گیری: با توجه با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به نظر می رسد که استفاده از کوتریموکسازول برای موارد مشکوک به شیگلوز پیش از آماده شدن پاسخ تست های و مقاومت آنتی بیوتیکی چندان اثر بخش نباشد. هم چنین نرمال بودن میزان رسوب گلبول های قرمز به نفع اتیولوژی ویروسی بوده و می تواند در کنار سایر شواهد در تصمیم گیری برای عدم مصرف آنتی بیوتیک در نظر گرفته شود.
کلید واژه: گاستروآنتریت, شیگلا, مقاومت باکتری به دارو, آنتی بیوتیک ها, آزمایش سدیمانتاسیون

لینک کمکی