فایل word سبک اسنادي بزهکاران داراي اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سبک اسنادي بزهکاران داراي اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربيت :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه سبک اسناد بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر تهران با سبک اسنادی مراقبان این کانون اجرا شد.روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است و در آن دو گروه آزمایشی (30 نفر از بزهکاران و 15 نفر از مراقبان کانون) و یک گروه گواه (30 فرد عادی) که از نظر سن, جنس و تحصیلات همتا شده بودند, بررسی شدند. آزمودنی های گروه بزهکار به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و گروه عادی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند, اما به علت شمار کم مراقبان کانون اصلاح و تربیت, همه آنها ارزیابی شدند. آزمودنی های سه گروه به کمک مصاحبه و پرسش نامه‎ سبک اسناد (ASQ) بررسی شدند. داده‎ها به کمک تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شدند.یافته‎ها: یافته ها نشان دادند که سبک اسنادی بزهکاران برای رویدادهای ناخوشایند متفاوت از سبک اسنادی مراقبان و افراد عادی بوده و نسبت به آنها بیرونی تر (p<0.01) و ناپایدارتر (p<0.01) است. تفاوت سایر سبک های اسنادی در هیچ یک از گروه ها معنی دار نبود.نتیجه گیری: بزهکاران دارای اختلال سلوک, رویدادهای بد و ناخوشایند را به عوامل بیرونی و ناپایدار نسبت می دهند که خود می تواند در بروز و تداوم بزهکاری آنان نقش داشته باشد.
کلید واژه: سبک اسناد, بزهکاری, اختلال سلوک

لینک کمکی