فایل word اثر واسطه گي توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيري هاي داوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر واسطه گي توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيري هاي داوري :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :12

هدف: از آن جا که افراد با اختلال اضطراب اجتماعی در موقعیت های اجتماعی, اضطراب زیادی را تجربه می کنند و خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی, تعیین کننده اضطراب اجتماعی دانسته شده, در این بررسی ارتباط میان خودکارآمدی اجتماعی, توجه متمرکز بر خود, سوگیری های شناختی و اضطراب اجتماعی آزمون شده است.روش: این بررسی از نوع مقطعی- مقایسه ای است. 830 دانش آموز دبیرستانی (429 دختر و 401 پسر) شهر شیراز که به روش خوشه ای- تصادفی نمونه گیری شده بودند به مقیاس اضطراب اجتماعی (SAS-A), پرسش نامه احتمال/ پیامد وقوع رویدادهای منفی اجتماعی (PCQ-C), پرسش نامه کانون توجه (FAQ) و مقیاس خودکارآمدی برای موقعیت های اجتماعی (SESS) پاسخ دادند. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد.یافته ها: اضطراب اجتماعی همبستگی معنی داری با خودکارآمدی اجتماعی (p<0.001) و توجه متمرکز بر خود (p<0.001) داشت. افزون بر آن اضطراب اجتماعی, خودکارآمدی اجتماعی و توجه متمرکز بر خود ارتباط معنی داری با احتمال (p<0.001) و پیامد (p<0.001) رخداد رویدادهای منفی اجتماعی داشتند و در نهایت الگوی میانجی تایید شد. به بیان دیگر اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی اجتماعی و توجه متمرکز برخود و از این رو با سوگیری های شناختی ارتباط داشت.نتیجه گیری: توجه متمرکز بر خود و شاخص های سوگیری داوری با کنترل خودکار آمدی اجتماعی و اضطراب اجتماعی ارتباط دارند.
کلید واژه: سوگیری شناختی, اضطراب اجتماعی, خودکارآمدی اجتماعی, توجه متمرکز بر خود

لینک کمکی