فایل word عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاي تعهد سازماني کارکنان کلانتري هاي تهران بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاي تعهد سازماني کارکنان کلانتري هاي تهران بزرگ :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه دانش انتظامي

تعداد صفحات :22

تعهد سازمانی فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزش های سازمان, معتقد شده و برای رسیدن به آن ها تلاش می کنند. همچنین تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود: 1- اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان؛ 2- تمایل به تلاش و فداکاری برای سازمان؛ 3- خواست قوی و قلبی برای ادامه عضویت در سازمان. تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری می تواند پیامدهای مفیدی برای برنامه ریزی, سازماندهی, افزایش کارآیی, عملکرد بالا, کاهش غیبت و تاخیر به همراه داشته باشد.این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین علمی برخی فایل word عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاي تعهد سازماني کارکنان کلانتري هاي تهران بزرگ انجام شده است. این عوامل عبارت اند از: همسویی اهداف فردی و سازمانی, تامین شرایط کسب موفقیت, ماهیت کار و اقدامات رفاهی. در شکل 4 فرضیه پژوهشی مورد آزمون قرار گرفت به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از بین 4145 نفر کارکنان کلانتری های تهران بزرگ, تعداد 320 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه, انتخاب و از طریق پرسشنامه, داده های لازم جمع آوری شد و سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین, نما, انحراف معیار) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون) ارتباط هر یک از متغیرها با تعهد سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سطح 0.05 به عنوان سطح معناداری بودن انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سه متغیر (همسویی اهداف فردی و سازمانی, تامین شرایط کسب موفقیت و ماهیت کار) با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد, ولی بین اقدامات رفاهی و تعهد سازمانی رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین میزان تعهد سازمانی کارکنان کلانتری ها تهران بزرگ متوسط به بالا ارزیابی گردید.
کلید واژه: تعهد سازمانی, همسویی اهداف فردی و سازمانی, شرایط کسب موفقیت, ماهیت کار, اقدامات رفاهی

لینک کمکی