فایل word ارتباط اختلال هاي رفتاري سبک ها و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط اختلال هاي رفتاري سبک ها و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلال های رفتاری, سبک های مقابله ای و راهبردهای مقابله‏ ای در دانش ‏آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران بود.روش: این بررسی از نوع توصیفی و همبستگی بود. 420 دانش‏آموز (195 پسر و 225 دختر) که از سه منطقه شهر تهران (مناطق یک, شش و 16) به تصادف انتخاب شده بودند, دو پرسش نامه بررسی مشکلات و نقاط قوت و راهبردهای مقابله ای نوجوانان را تکمیل کردند. داده ها به کمک آماره همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.یافته ها: بین اختلال های رفتاری با سبک مقابله‏ کارآمد و سبک مقابله مراجعه به دیگران ارتباط منفی معنی دار یافت شد (p<0.001). تحلیل رگرسیون گام به گام تفاوت معنی داری را میان نمرات مقیاس های اختلال رفتاری و راهبردهای مقابله ای نشان داد (p<0.001). افزون بر آن از میان راهبردها, راهبردهای تفریحات فیزیکی, سخت کوشی, حمایت اجتماعی, آرام سازی, کنار نیامدن, تمرکز مثبت و کاهش تنش با اختلال های رفتاری رابطه معنی دار داشتند (R=0.55) و در مجموع 0.31 اختلال های رفتاری را تبیین می کردند (R2=0.307).نتیجه گیری: سبک های مقابله ‏ای کارآمد و ناکارآمد و راهبردهای مربوط به آنها توانایی پیش ‏بینی معنی دار اختلال های رفتاری را دارند. راهبردهای مقابله ای می توانند بخشی از تغییرات مربوط به اختلال های رفتاری را تبیین کنند.
کلید واژه: اختلال های رفتاری, سبک های مقابله ای, راهبردهای مقابله ای, دانش آموزان, پرسش نامه SDQ

لینک کمکی