فایل word بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنيت (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنيت (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه دانش انتظامي

تعداد صفحات :18

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هرگونه تعهد؛ یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت به این معنا یعنی امنیت پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. بنابراین, احساس امنیت تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از این عوامل, سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مولفه های متعددی تشکیل شده که اعتماد اجتماعی, یکی از تاثیر گذارترین آن ها بر ارتقا یا کاهش میزان امنیت اجتماعی در هر جامعه شناخته شده است.این پژوهش پیمایشی کوشیده است تا تاثیر شاخص های اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت را بررسی کند.یا در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین اعتماد اجتماعی و امنیت جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های به دست آمده تبیین گشته است.یافته های این تحقیق از یک نمونه 88 نفری از بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی شهرستان جیرفت در سال 1385 به روش تکمیل پرسشنامه حاصل شده و تحت آزمون های مختلف قرار گرفته است.
کلید واژه: اعتماد اجتماعی, امنیت عمومی, دانشجویان دختر

لینک کمکی