فایل word مقايسه باورهاي فراشناختي و مسووليت پذيري در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري, اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه باورهاي فراشناختي و مسووليت پذيري در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري, اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :13

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای مسوولیت پذیری و فراشناختی در اختلال وسواسی- اجباری در صورت کنترل نگرانی و بررسی روابط درونی بین مسوولیت پذیری و باورهای فراشناختی بود.روش: گروه مورد بررسی 25 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری, 25 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 25 فرد بهنجار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به بیمارستان های روانپزشکی شهر شیراز انتخاب شده بودند. برای اندازه گیری باورهای فراشناختی پاسخ گویان پرسش نامه باورهای فراشناخت-30, برای اندازه گیری باور مسوولیت پذیری پرسش نامه نگرش مسوولیت پذیری و برای اندازه گیری نگرانی, پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا به کار برده شد. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و چند راهه, تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون های تعقیبی مناسب تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که با کنترل مسوولیت پذیری و نگرانی, گروه های وسواسی و اضطراب منتشر در باورهای فراشناختی با گروه بهنجار تفاوت معنی داری دارند (p<0.001), اما با کنترل باورهای فراشناختی و نگرانی, گروه های وسواسی, اضطراب منتشر و افراد بهنجار در باور مسوولیت پذیری تفاوت معنی داری نداشتند. هم چنین, گروه های وسواسی و اضطراب منتشر به غیر از باور نیاز به کنترل افکار در سایر باورهای فراشناختی باهم تفاوت معنی داری نداشتند.نتیجه گیری: یافته های بررسی حاضر بیشتر از مفهوم بندی فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری حمایت می کند.
کلید واژه: اختلال وسواسی- اجباری, اختلال اضطراب منتشر, باورهای فراشناختی, مسوولیت پذیری, نیاز به کنترل افکار

لینک کمکی