فایل word کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان کاشان :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :8

هدف: هدف این پژوهش تعیین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی سالمندان شهرستان کاشان و بررسی نیازهای رفاهی, بهداشتی و درمانی آنان بود.روش: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری پژوهش افراد 60 ساله و بالاتر شهرستان کاشان بودند که همراه خانواده زندگی می کردند. آزمودنی های پژوهش 389 سالمند (196 مرد و 193 زن) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پرسش نامه 36 سوالی کیفیت زندگی به کار برده شد.یافته ها: نمره کیفیت فعالیت فیزیکی افراد مورد بررسی 59 (زنان 57, مردان 66) و نمره درک کلی از سلامت در زنان سالمند 55.5, در مردان 65.7 و در کل 60.7 بود. نمره ایفای نقش جسمی آزمودنی ها 51 (زنان 47.5, مردان 54.5), نمره فعالیت اجتماعی 78.2 (78 در زنان, 78.4 در مردان) و نمره ایفای نقش عاطفی 61.8 ( زنان 61.2, مردان 62.4) بود. نمره سلامت روانی در زنان سالمند 91.4, در مردان 97.3 و در کل 94.4 و نمره درد جسمی 61.7 (زنان 57.2, مردان 66.1) بود.نتیجه گیری: سالمندان شهرستان کاشان از کیفیت زندگی مطلوب تری نسبت به مناطق دیگر کشور برخوردارند.
کلید واژه: سالمند, کیفیت زندگی, کاشان

لینک کمکی