فایل word بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه دانش انتظامي

تعداد صفحات :13

زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حکومتی کرده و این فقر حرکتی مشکلات عدیده جسمی, روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. در این زنان با ساختار بدنی منحصربه فرد و جایگاه اجتماعی ویژه, بیش تر در معرض آسیب های ناشی از این بی حرکتی قرار دارند. ورزش به عنوان راه حل راهبردی و ورزش همگانی به عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرح بخش می تواند این مشکل را به نحو مطلوب حل کند. دستیابی به نگرش دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه علوم انتظامی نسبت به راهکارهای مدیریتی, فرهنگی, آموزشی, پژوهشی, اقتصادی و اجتماعی و مقایسه آن و نیز ارتقا و توسعه ورزش همگانی در آنان است. مطالعه مزبور از نوع کاربردی است و به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وبا استفاده از پرسشنامه اعتباریابی شده, بر روی 288 نفر انجام شده است.در یافته ها نگرش کلی افراد مبنی بر اثربخشی متوسط راهکارهای مدیریتی, فرهنگی, آموزشی, پژوهشی, اقتصادی و اجتماعی بر ارتقای ورزش همگانی در آنان بوده و بین دو گروه مزبور از این نظر تفاوت معنادار وجود ندارد. در نتیجه گیری نهایی به ترتیب پنج راهکار (تامین فضای مناسب, تامین حداقل امکانات, تشویق افراد فعال, تامین رفاه اقتصادی, اختصاص زمان آزاد و کافی در ارتقای ورزش همگانی بانوان دانشگاه) اولویت داشته اند.
کلید واژه: ورزش, ورزش همگانی, راهکار, راهکار مدیریتی, راهکار فرهنگی, راهکار آموزشی و پژوهشی, راهکار اقتصادی و اجتماعی, ارتقا, نگرش

لینک کمکی