فایل word مقايسه فشار رواني در مراقبان بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي مزمن و مراقبان بيماران دوقطبي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه فشار رواني در مراقبان بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي مزمن و مراقبان بيماران دوقطبي مزمن :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :6

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان متوسط فشار و منبع فشار (عینی یا ذهنی) مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و مراقبان بیماران دوقطبی مزمن, طراحی گردید.روش: در یک پژوهش پس رویدادی 50 مراقب بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و 50 مراقب بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که در مدت شش ماه به درمانگاه روانپزشکی و یا بیمارستان رازی مراجعه کرده بودند, به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به کمک پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس فشار مراقب ارزیابی شدند. داده ها به کمک آزمون آماری t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: میزان فشار در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن, به طور معنی داری (p<0.05) بیشتر از فشار در مراقبان بیماران مزمن دوقطبی بود (35.5 در برابر 28.9). از سوی دیگر منبع مهم فشار در هر دو گروه مراقبان, عینی و در همه سطوح معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به میزان بالای فشار در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن, در مقایسه با مراقبان بیماران دو قطبی مزمن, حمایت, شناسایی و تامین نیازهای این مراقبان از اولویت بیشتری برخوردار است.
کلید واژه: مراقب, اسکیزوفرنیا, اختلال دوقطبی, فشار روانی

لینک کمکی