فایل word تاثير پيوند کليه بر بهبود توانايي جنسي افراد همودياليزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير پيوند کليه بر بهبود توانايي جنسي افراد همودياليزي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: یکی از مشکلات بسیار شایع در بیماران همودیالیزی, ناتوانی جنسی می باشد که معمولا بروز آن کمتر از حد واقعی برآورد می گردد.مواد و روش ها: این مطالعه آینده نگر جهت برآورد شیوع ناتوانی جنسی در بیماران همودیالیزی و بررسی تاثیر پیوند کلیه موفق بر بهبود ناتوانی جنسی انجام شد. میزان توانایی جنسی هشتاد مرد واجد شرایط با پرسشنامه IIEF-5, مورد ارزیابی قرار گرفت و از این افراد, پس از پس از شش ماه, 64 نفر که مورد پیوند کلیه موفق قرار گرفته بودند, مجددا با پرسشنامه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: شیوع ناتوانی جنسی در بین افراد همودیالیزی, 87.5% به دست آمد. هر چند که در میزان شیوع ناتوانی جنسی بین افراد بالا و زیر پنجاه سال, تفاوت وجود داشت اما این تفاوت, از نظر آماری, معنی دار نبود. ارتباطی بین مدت دیالیز و شدت ناتوانی جنسی, مشاهده نشد. نمره IIEF-5, نسبت به قبل از انجام پیوند کلیه (13.59), بهبود قابل توجهی, نشان داد و به عدد 19.16 رسید. در تلاش جهت یافتن فاکتورهای پیشگویی کننده بهبود ناتوانی جنسی پس از پیوند کلیه روش آنالیز رگرسیون خطی, مورد استفاده قرار گرفت. نمره IIEF-5 قبل از پیوند, سن موقع پیوند و آناستوموز به شریان ایلیاک مشترک, با شانسن بهبودی بهبودی, ارتباط معنی دار داشتند اما مدت زمان دیالیز و آناستوموز به شریان ایلیاک داخلی یا خارجی, ارتباطی با احتمال بهبودی ناتوانی جنسی نداشتند.نتیجه گیری و بحث: شیوع ناتوانی جنسی در بیماران همودیالیزی بسیار بالا است. این مشکل, تاثیر منفی قابل توجهی بر کیفیت زندگی این افراد دارد. با توجه به مطالب فوق و ایجاد درمان های خوراکی موثر جهت درمان ناتوانی جنسی, پرسش از ناتوانی جنسی و بررسی آن, باید در ویزیت روتین بیماران همودیالیزی و پیوندی, گنجانده شود. بعلاوه بهتر است جهت گرفتن نتیجه بهتر در رابطه با بهبود ناتوانی جنسی, پیوند کلیه در سن پایین تری انجام شود.
کلید واژه: ناتوانی جنسی, پیوند کلیه, همودیالیز

لینک کمکی