فایل word بررسي اثرات مهاري عصاره اتانولي گياه کوشنه (قسط شيرين) (Alpinia galanga L) بر رده سلول سرطاني روده بزرگ انسان (HT-29) و رده سلول غير سرطاني فيبروبلاست موش (L929)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات مهاري عصاره اتانولي گياه کوشنه (قسط شيرين) (Alpinia galanga L) بر رده سلول سرطاني روده بزرگ انسان (HT-29) و رده سلول غير سرطاني فيبروبلاست موش (L929) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :13

هدف: در مطالعات فراوانی ترکیبات ضد سرطانی متعددی در گیاه کوشنه )قسط شیرین( (Alpinia galanga L) شناسایی شده است که اثرات ضد سرطانی این ترکیبات در نتیجه شکار رادیکال های آزاد, تعدیل و مهار فعالیت های آنزیمی و سمیت سلولی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره اتانولی ریزوم های گیاه کوشنه بر رشد و تکثیر رده سلول های سرطان روده بزرگ انسان (HT-29) به عنوان تجربی و رده سلول های سالم فیبروبلاست موش (L929) به عنوان کنترل در محیط کشت می باشد.مواد و روش کار: عصاره اتانولی تهیه شده از ریزوم های گیاه کوشنه به روش سوکسله با غلظت های معادل 250, 500, 750, 1000 و 1500 میکروگرم از پودر خشک ریزوم ها بر میلی لیتر در مجاورت سلول های کشت داده شده در پلیت ها اثر داده شد. با مشاهده مستقیم میکروسکوپ معکوس و عکس برداری, اطلاعات مورفولوژیک )شکل سلولی, میزان گرانولوسیتی سلول و میزان چسبندگی به سطح( برای هر دو رده سلول های HT-29 و L929 در محیط کشت جمع آوری گردید. در بخش دیگر از پژوهش سلول های کشت شده از هر دو رده مذکور با روش MTT در سه روز متوالی مورد بررسی قرار گرفت و درصد سلول های زنده در هر یک از دو رده سلولی و برای هر یک از غلظت های مورد استفاده از عصاره به صورت Mean±SD محاسبه و ثبت شد. یافته ها با استفاده از نرم افزارهای Instat و SPSS و با روش One-way ANOVA و متعاقبا تست Tukey-Kramer و student-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و هر جا که p<0.05 بود تفاوت ها معنی دار تلقی گردید.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهد که عصاره اتانولی گیاه کوشنه بر رشد و تکثیر رده سلول های سرطانی روده بزرگ انسان HT-29 اثر مهاری دارد در حالی که بر رشد و تکثیر رده سلول های سالم فیبروبلاست موش L929 چنین اثری را نشان نمی دهد. IC50 سلول های HT-29 در فواصل 24 و 48 برابر 500 و در 72 ساعت حدود 250 میکروگرم از پودر خشک بر میلی لیتر می باشد.نتیجه گیری: با توجه به اثرات مهاری عصاره اتانولی ریزوم های گیاه کوشنه )قسط شیرین( بر رشد و تکثیر رده سلول های سرطانی روده بزرگ انسان و عدم وجود چنین اثری بر سلول های سالم فیبروبلاست به نظر می رسد که این عصاره ممکن است در پیشگیری و یا درمان سرطان روده بزرگ موثر باشد و شاید بتوان از عصاره اتانولی گیاه کوشنه )قسط شیرین( یا ترکیبات آن در درمان سرطان روده بزرگ در بیماران نیز استفاده نمود.
کلید واژه: کوشنه (قسط شیرین), عصاره اتانولی, سرطان روده بزرگ, سلول های HT-29, سلول های L929

لینک کمکی