فایل word بررسي اثرات انالاپريل و لوزارتان بر کاهش سطوح هموگلوبين در بيماران پيوند کليه اي مطابق با پلي مورفيسم سيستم رنين- آنژيوتانسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات انالاپريل و لوزارتان بر کاهش سطوح هموگلوبين در بيماران پيوند کليه اي مطابق با پلي مورفيسم سيستم رنين- آنژيوتانسين :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :9

پیش زمینه و هدف: اثرات بلوک سیستم رنین- آنژیوتانسین بر کاهش غلظت هموگلوبین در بیماران پیوند کلیه ای جای تردید است. در بررسی حاضر تاثیر داروهای انالاپریل و لورازتان بر روی غلظت هموگلوبین مطابق با پلی مورفیسم سیتسم رنین- آنژیوتانیسن مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش کار: بعد از تعیین پلی مورفیسم های سیتسم رنین- آنژیوتانسین, شامل ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (I/D), آنژیوتانسینوژن (M235T) و رسپتور نوع 1 آنژیوتانسین (A1166C) II توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز, 70 بیمار پیوند کلیه ای به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند, گروه اول 15) بیمار( و دوم (20 بیمار( به ترتیب تنها با 10mg/d انالاپریل و 50mg/d لوزارتان درمان شدند. گروه سوم (13 بیمار( به عنوان کنترل مثبت هر دو این داروها را با همان دوز دریافت کردند و گروه چهارم (22 بیمار) به عنوان کنترل منفی هیچ دارویی دریافت نکردند. پروتکل درمانی به مدت 16 هفته ادامه داشت. شمارش سلول های خونی (CBC) قبل از درمان و سپس هر دو ماه اندازه گیری شد. در این مطالعه P<0.05 به عنوان رابطه معنی دار شناخته شده است.نتایج: درمان برای چهار ماه سطوح هموگلوبین را در گروه های کنترل مثبت )کاهش از 14.15±0.94g/dl به 12.06±0.66g/dl, (p=0.000), انالاپریل )کاهش از 14±0.86g/dl به 13.11±0.82g/dl, (p=0.02, و لوزارتان )کاهش از 14.12±0.90g/dl به 12.10±3.25g/dl, (p=0.01 کاهش داد. در گروه کنترل منفی هیچ تغییر معنی داری در سطح هموگلوبین وجود نداشت )تغییر از 13.55±0.70g/dl به 13.36±0.69g/dl, (p=0.22 اما هیچ کدام از رژیم های دارویی ذکر شده در کاهش سطوح هموگلوبین بر همدیگر ارجحیت نداشتند (p=0.21). ژنوتیپ DD پلی مورفیسم آنزیم مبدل آنژیوتانسین تنها ژنوتیپ از ژنوتیپ های پلی مورفیسم سیتسم رنین- آنژیوتانسین در ارتباط با غلظت بالای هموگلوبین بود 14.29±0.41g/dl) در ژنوتیپ DD در مقابل با 13.44±0.76g/dl, P=0.04 در ژنوتیپ غیر (DD. اما هیچ کدام از پلی مورفیسم های ذکر شده تاثیری در کاهش سطوح هموگلوبین مطابق با رژیم های درمانی ذکر شده نداشتند.بحث و نتیجه گیری: نتایج ارزشمند این مطالعه حاکی از آن است که دوز پایین داروهای انالاپریل و لوزارتان بدون در نظر گرفتن پلی مورفیسم سیستم رنین- آنژیوتانسین می تواند سطوح هموگلوبین را کاهش دهد. با این وجود ژنوتیپ DD پلی مورفیسم آنزیم مبدل آنژیوتانسین از غلظت هموگلوبین بالایی برخوردار بود.
کلید واژه: پلی مورفیسم های سیتسم رنین- آنژیوتانسین, لوزارتان, انالاپریل, پیوند کلیه, هموگلوبین

لینک کمکی