فایل word تاثير ادجوانت هيدروکسيد آلومينيوم, فروند و واکسن ثلاث در توليد آنتي بادي ضد استافيلوکوکوس اورئوس کپسول دار Type 5 در خرگوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ادجوانت هيدروکسيد آلومينيوم, فروند و واکسن ثلاث در توليد آنتي بادي ضد استافيلوکوکوس اورئوس کپسول دار Type 5 در خرگوش :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: پژوهش های پیشین نشان داده که آنتی بادی های ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول دار تایپ 5, موجب افزایش قابل توجهی در ایمنی خرگوش ها نشده است؛ یافتن ادجوانتی مناسب برای افزایش چشم گیر تیتر آنتی بادی برای تهیه واکسن ضد این باکتری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه, اثر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم, فروند و واکسن ثلاث (DTP) در افزایش تیتر آنتی بادی علیه این باکتری در خرگوش مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: 30 راس خرگوش سفید نر بالغ از نژاد نیوزلندی تهیه و به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. به گروه های مختلف سوسپانسیون کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس کپسول دار تیپ 5 بدون ادجوانت, با هیدروکسید آلومینیوم, با ادجوانت فروند (در تزریق اول ادجوانت کامل و در تزریق دوم و سوم ادجوانت ناقص), واکسن ثلاث, DTP به تنهایی و سرم فیزیولوژی استریل (به عنوان گروه شاهد) در 3 نوبت و به فواصل 21 روز تزریق شد. پیش از هر نوبت تزریق و 21 روز پس از سومین تزریق در همان روز از خرگوش خون گیری به عمل آمد و سرم آنها برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی در فریزر نگهداری گردید. آزمایش آگلوتیناسون سرم ها با سوسپانسیون کشته شده باکتری بررسی شد و نتایج لوله های شاهد با بقیه لوله ها مقایسه و عکس رقت ها به عنوان تیتر آنتی بادی در نظر گرفته شد.یافته ها: در این پژوهش, ایمونیزاسیون خرگوش ها ضد باکتری و همراه با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم, ادجوانت فروند و DTP افزایش تیتر آنتی بادی ضد این باکتری مشاهده شد. میانگین تیتر آنتی بادی خرگوش های ایمونیزه شده با DTP بعد از تزریق نوبت سوم واکسن به طور معنی داری بیشتر از خرگوش های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم و فروند بود (p=0.049). همچنین میانگین تیتر آنتی بادی خرگوش های ایمونیزه شده با ادجوانت فروند بیشتر از خرگوش های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم (p=0.27) بود ولی این تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: در این بررسی, از بین ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم, ادجوانت فروند و واکسن DTP, در خرگوش های ایمونیزه شده با DTP افزایش چشم گیر تیتر آنتی بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول دار تایپ 5 مشاهده شد. بنابراین پیشنهاد می شود برای ایجاد پاسخ ایمنی بهتر, از واکسن ثلاث (DTP) به عنوان ادجوانت در ترکیب با سوسپانسیون کشته شده علیه این باکتری در انسان استفاده شود.
کلید واژه: استافیلوکوک اورئوس کپسول دار, ادجوانت, هیدروکسید آلومینیوم, فروند, واکسن ثلاث (DTP), خرگوش

لینک کمکی