فایل word تحقيق يک نمودار کنترل براي انحراف معيار فرايند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقيق يک نمودار کنترل براي انحراف معيار فرايند دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقيق يک نمودار کنترل براي انحراف معيار فرايند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word تحقيق يک نمودار کنترل براي انحراف معيار فرايند

چکیده    
1-مقدمه    
2- طرح نمودار فرض شده MDEWMA    
3-ارزیابی کارایی    
4-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت نرمال    
5-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت غیر نرمال    
6- قدرت و سختی برای حالت غیر نرمال    
7- اثر اندازه نمونه    
8- نتیجه گیری    
منابع و مآخذ    

چکیده

نمودارMDEWMAیک جایگزین قوی و موثر برای نظارت بر پراکندگی فرایند

نمودار کنترل ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت بر تغییرات در موقعیت و پراکندگی فرایندمی باشد.در این مطالعه و تحقیق یک نمودار کنترلEWMA برای نظارت موثر و قوی بر پراکندگی فرایند فرض شده است. نمودار فرض شده با نام نمودارMDEWMA بر اساس محاسبه انحراف استاندارد فرایند با استفاده از انحرافات مطلق متوسط قرار گرفته است که از میانگین نمونه در نظر گرفته شده است .کارایی نمودار فرض شده با نمودارEWMASR و نمودارMD تحت عنوان فرضیه نرمال مقایسه شده است .مشاهده شده است که نمودار فرض شده MDEWMAهنگام مقایسه با هر دو نمودارMDو EWASRبر حسب خواص طول جریان همانند میانگین و انحراف معیار توزیع بسیار موثر و قوی می باشد

1-مقدمه

نمودارهای کنترل توسطWALTER A.SH در سال 1920مطرح شده اند و ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت اعتبار و کارایی فرایندهای تولید می باشند. هدف اصلی اجرای نمودارهای کنترل ردیابی و شناسایی انحرافات غیر عادی در پارامترهای موقعیت و مقیاس فرایند می باشد.اگر چه اولین مورد فرض شده برای صنعت تولید نمودارهای کنترل در یک تنوع وسیع همانند  (1)مهندسی اتمی (2)مراقبت سلامت و بهداشت (3)آموزش (4)آزمایشگاه های تحلیلی و; اعمال شده اند

نمودارهای کنترل نوعshewhart بسیار عادی می باشند.موقعیت فرایند توسط یک نمودار X-نظارت شده در حالیکه پراکندگی فرایند با استفاده از نمودار های S یاR نظارت شده است. تحقیق نشان داده است که به واسطه طبیعت کم حافظه نمودارهای کنترل shewhartبه خوبی رد یابی تغییرات کوچک  و متوسط را درپارامتر های فرایند انجام نمی دهند.ردیابی سریع تغییرات کوچک بسیارمطلوب می باشد.نمودارهای حاصل با میانگین محرک برآورد شده به طور توانی جایگزین های برتری برای نمودارهای shewhart می باشند

از این رو مقدمه نمودارEWMA توسط Roberts و بسیاری از محققان از دور نماهای متفاوت بررسی شده اند

برخلاف نمودار های نوع shewhartکه بر اساس مشاهدات فعلی قرار گرفته اند نمودار های EWMA کاربرد اطلاعات در مشاهدات تاریخی و هم چنین مشاهدات فعلی را با سازش طرح وزن متغیر مطرح می سازد

بالاترین وزن به مشاهدات اخیراختصاص یافته است و اوزان به طور توانی برای مشاهدات اخیر کاهش یافته اند.این شناسایی قبلی باعث تغییرات کوچک در پارامتر های فرایند (موقعیت و مقیاس) می شود

 نظارت برپراکندگی فرایند با استفاده از نمودار EWMA توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است . تمام این طرح های تغییر EWMA به استثنائ case و Ngبر اساس این فرضیه قرار گرفته اند که پارامتر های فرایند در عمل شناخته شده اند و پارامترها نیاز دارند از داده های نمونه برداری شده از یک فرایند در یک فرایند کنترل محاسبه شوند

نمودارEWMASR فرض شده توسط case و Ng بر اساس محاسبه انحراف معیار فرایند با استفاده از یک ردیف نمونه قرار گرفته است. به عنوان مثال ردیف وابسته به مشاهدات اضافی(Xmax.Xmin) می باشد

 برای محاسبه خیلی ساده است اما فورا”بازده را از دست می دهد به طوری که اندازه نمونه n افزایش می یابد از این رو اطلاعات در بر گرفته شده در مشاهدات بین Xmaxو Xmin را نادیده می گیرد.محاسبه انحراف استاندارد بر اساس ردیف قرار گرفته که در برابر انحرافات از فرضیه نرمال بسیارحساس می باشد و کاربرآن به عنوان یک بخش ازپراکندگی با بسیاری از محققان انتقاد شده است

این مطالعه و تحقیق یک نمودار پراکندگی جایگزین EWMA با استفاده از محاسبه پراکندگی فرایند بر اساس انحراف مطلق متوسط از میانگین فرض می کند که آن را نمودار  MDEWMA  می نامیم

این محاسبه گر بسیار موثرتر از ردیف شناخته شده است مخصوصا”هنگامی که فرضیه حالت نرمال تجاوز یافته است ویا اندازه نمونه متوسط یا بزرگ می باشد

Xکیفیت متغیر مورد توجه می باشد و X1و X2 و…Xn یک نمونه اتفاقی اندازه n می باشد و X-میانگین نمونه می باشد. انحراف مطلق متوسط از میانگین به شرح زیر تعریف شده است

(1)

بسیاری از محققان ازMD به عنوان یک سنجش پراکندگی بیشتر از ردیف نمونه یا انحراف استاندارد نمونه طرفداری کرده اند .اخیرا”Raiz saghir یک نمودار کنترل پراکندگی نوع shewhart بر اساس MDفرض کرده اند. آنها نشان داده اند که نمودار MDبرتر از هر دو نمودار های S  و R بر حسب قدرت آن برای شناسایی تغییرات در تنوع فرایند می باشد

یک نمودار نوع shewhart می باشد.این برای فرآیند های غیر نرمال واقعی می باشد که در برابر تغییرات کوچک در تنوع فرآیند نسبتا”غیر حساس می باشد. در بخش های آتی نشان خواهیم داد که نمودار فرض شده MDEWMA کارایی طول جریان برتر (RL)برای هر دو نمودار MDو EWMASR دارد

طرح ساختارنمودار فرض شده  MDEWMA در بخش 2 داده شده است. یک بحث اندازه گیری کارایی برای ارزیابی نمودار های کنترل و یک شرح توصیف مطالعه شبیه سازی برای مقایسه MDEWMA به کار برده است

نمودار های MD و EWMASR در بخش 3 داده شده است. نتایج مطالعه و تحقیق برای مقایسه نمودارهای MD و EWMASR و MDEWMA تحت فرضیه حالت نرمال در بخش 4 به کار برده شده اند و فرضیه حالت نرمال در بخش 5 داده شده است و تحقیق با نتیجه گیری خاتمه می یابد

2- طرح نمودار فرض شده MDEWMA

  در این بخش ساختار نمودار MDEWMA فرض شده توسعه یافته است.اجازه دهیدMDt (t=1.2…. )به ترتیب مقادیر مشاهده شده برای MD  باشد در حالیکه MDtاز زیر گروه مشاهدات nدر نظر گرفته شده در زمان tمحاسبه شده است

به طوریکه به نظارت تغییرات در انحراف استاندارد فرایند توجه کرده ایم.فرض می کنیم که میانگین فرایند در یک سطح ثابت مقدار ثابت می باشد

 Wtآماری EWMA به شرح زیر تعریف شده است

لینک کمکی