فایل word مقاله بزهکاري اطفال

ی اطفال در ادوار مختلف     الف- تحولات تاریخی     دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب     شرایط مسئولیت اطفال در مکتب تحققی     الف- محدوده سنی از نظر جرم شناسی     اول- دوره طفولیت     دوم – دوران نوجوانی     سوم – دوره جوانی     بخش سوم – عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی     الف- مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی     1- حد بلوغ چیست     2- حد رشد چیست؟     3- حد تمیز و عدم تمیز در اطفال چگونه است؟     ب- ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال     بخش چهارم – کانون اصلاح و تربیت     الف- سازمان کانون اصلاح و تربیت     ا

فایل word بررسی مسائل حقوقی معامله

حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.  ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت

فایل word استفاده از ضريب وزني در سرعنوانهاي موضوعي در راستاي بهبود بازيابي اطلاعات

س، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رسانيتعداد صفحات :21در فهرستنویسی موضوعی، فهرستنویس برای بیان محتوای موضوعی کتاب در دست فهرستنویسی، اغلب از سرعنوان(های) موضوعی استفاده می کند. نحوه قرار گرفتن یک سرعنوان یکسان، در فهرستبرگه های متفاوت، ممکن است متفاوت باشد. یک سرعنوان ممکن است تنها سرعنوان تخصیص یافته به یک فهرستبرگه، یا با یک یا چند سرعنوان دیگر همراه باشد. در حالت دوم، بسته به رتبه سرعنوان در میان سرعنوانهای دیگر، آن سرعنوان به طور نظری، دارای وزن متفاوتی خواهد بود. اما در تمامی این موارد، این سرعنوانها به گونه ای مساوی در نظر گرفته می شوند؛ ن