فایل word مقاله محمد خياباني

نرانی‌ها   قیام خیابانی   ماهیت قیام   قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان   کتابشناسی توصیفی قیام شیخ محمد خیابانی   منابع   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله محمد خياباني قیام شیخ محمد خیابانی تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. نشر ناشر. 1363 تهران تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. نشر ناشر. 1363 تهران صورت مذاکرات مجلس شورای ملی. 14 سنبله 1300 خورشیدی. گزارش مشیرالدوله به مجلس قیام شیخ محمد خیابانی ناهیدی آذر، عبدالحسین، جنبش آزادیستان، شیخ محمد خیابانی، تبریز، نشر اختر، 1379ش. [1] تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. نشر ناشر. 1363 تهران محمد خیابانی شیخ محمد خیابانی ( 1259

فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و کلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساکنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران

س، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکيتعداد صفحات :10سابقه و هدف: اثرات بر هم كنشی (Interaction) بین تركیب اسید چرب اشباع و كلسترول رژیم غذایی از نظر پاسخ لیپوپروتئینی پلاسما كمتر شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر توام اسیدهای چرب اشباع و كلسترول دریافتی بر لیپیدهای سرم در جامعه شهری تهران صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه، 443 فرد بزرگ تر از 18 سال (171 مرد و 272 زن) ساكن شهر تهران شركت داشتند. دریافت های غذایی معمول فرد، با استفاده از پرسش نامه های 24 ساعت یادآمد خوراك برای 2 روز ارزیابی شد. افراد مورد مطالعه برحسب دریافت چربی اشباع و كلسترول (هر یك با دو سطح

فایل word تحقيق اجماع

لغت      2_ اجماع در اصطلاح      3_ مراحل اجماع      4_ منشاء پیدایش قول به اجماع      5_ اجماع نزد امامیه      6_ اقسام اجماع به طور کلی      7_ حجیت اجماع محصل      8_ حجیت اجماع منقول     بنابه نظر شیخ انصاری      بنا به نظر آخوند خراسانی بنا به نظر علامه محمد رضا مظفر 9_ حجیت اجماع منقول به خبر متواتر      10_ اجماع مرکب      11_ اجماع در فقه شیعه      12_ اجماع در فقه اهل تسنن     13_نتیجه گیری     بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقيق اجماع 1_ حیدری ، سید علی نقی ، اصول استباط ، ترجمه محسن غروریان و علی  شیروانی ، چ اول ، دارالفکر ، قم ، 1387 2_ فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول