فایل word بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيک مواجهه شغلي با ويروس هاي هپاتيت B, هپاتيت C و HIV در پرسنل حرف پزشکي و عوامل موثر بر آن

س، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكيتعداد صفحات :10زمینه و هدف: پرسنل پزشكی در معرض خطر ابتلا به ویروس های منتقله از خون می باشند. هدف مطالعه حاضر، تعیین جنبه های اپیدمیولوژیك موارد مواجهه شغلی در پرسنل و عوامل موثر بر آن بوده است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشكی تهران در پرسنل حرف پزشكی كه در طی یك سال با خون، ترشحات آلوده به خون و یا سایر مایعات منتقل كننده ویروس ها مواجهه شغلی داشته اند، انجام شده است.یافته ها: از 900 پرسنل مصاحبه شده، 391 نفر حداقل یك مواجهه در طی یك سال داشتند و جمعا 476 مواجهه یعنی به طور متوسط 0.53

فایل word بررسی کیفر حبس و تعدیل آن در حقوق کیفری ایران

قو: مشکلات تحقیقز: روش تحقیقی:سابقه تحقیق بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های انفصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیامبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندانمبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیافصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایرانمبحث اول: تاریخچه زندان در ایرانمبحث دوم : انواع زندان در ایرانگفتار اول: زندان بستهگفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانیگفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتیفصل سوم : زندان در اسلاممبحث اول : موارد جواز حبس در فقهفصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آنمبحث اول: عوامل عملی ناکار

فایل word بررسي عوامل ايجاد کننده سوختگي و چگونگي پيامد آنها در بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان زارع ساري, سال 86-85

س، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)تعداد صفحات :12سابقه و هدف: در مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان داده شده است که علت سوختگی عامل مهمی در تعیین پیش آگهی و پیامد بیماران می باشد. با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده در مراكز مختلف هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین علت سوختگی با عوامل مرتبط با پیامد (شامل میزان عفونت، هزینه مراقبت از بیماران و مرگ و میر) در بیماران بستری در بیمارستان شهید زارع می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت آینده نگر روی 113 بیمار در بخش سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری از شهریور 85 تا فرو