فایل word بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده .
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه
خانواده وساختار آن
رضایت زناشویی
عوامل موثر بر رضایت زناشویی
تاثیر رضایت زناشویی برسایرابعادزندگی
نظریه چرخه زندگی
عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی
رضایت زناشویی وابراز احساسات
ابراز احساسات
پایه های ارتباط زناشویی
موفقیت روابط زناشویی
بیان عواطف واحساسات
تعارض درابرازاحساسات وعواطف
چگونه احساسات ناخوشایندخودراباهمسردرمیان بگذاریم؟
قواعد بیانگر احساسات
ابرازعشق ومحبت زوجین نسبت به یکدیگر
عوامل موثردررابطه سالم زناشویی
توجه (رفتارکلامی وغیرکلامی)
گوش دادن
ستایش وتقدیر
رابطه زناشویی ازدیدگاه اسلام
تحلیل محاوره ای....
فرضهای فلسفی(TA)
خوشگذرانی-نقش –بازی کردن
کاربرد-اهداف تغییرات در(TA)
استقلال
ارتباط باز
دستورالعمل درمان-سه (P )
الگوی حالات روانی
والد
بالغ
کودک
وضعیتهای زندگی
من خوب نیستم شما خوب هستید
من خوب نیستم شما خوب نیستید
من خوب هستم شما خوب نیستید
من خوب هستم شما خوب هستید
آسیب شناسی ساختاری
آلودگی
طرد
تحلیل تبادلها-وقت گذرانی
کلک بازی قصه ها
روابط متقابل
روابط متقابل مکمل
روابط متقابل متقاطع
نوازش
مثلث نمایشی کارپمن
تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان
تعریف گروه
روان درمانی گروهی
هدفهای گروه درمانی
گروه درمانی بارویکردتحلیل محاوره ای
وظایف درمانگر وهدف درمان بارویکردتحلیل محاوره ای
خانواده درمانی
تحقیقات انجام شده درداخل
تحقیقات انجام شده درخارج
خلاصه وجمع بندی
فصل سوم:روش انجام پژوهش
روش پژوهش
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه وروش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
الف)پرسشنامه انریچ
ب)پرسشنامه بیان احساسات
روش اجرای پژوهشر
روشهای آماری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها وجدولها
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
مقدمه
بحث در زمینه فرضیه های پژوهش
پیشنهادها
الف :براساس یافته ها
ب: برای آیندگان
محدودیتهای پژوهش
منابع
پیوستها

 

چکیده
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویکرد تحلیل محاوره ای برن( TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری ؛ تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود . از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذکور یک دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهای ابرازاحساسات ورضایت زناشویی بعمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی(TA)وضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس یکماه بعدازآخرین جلسه گروهی باردیگرهردوآزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ؛ برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالی و ابراز احساسات که توسط محمد امینی قمی ساخته شده استفاده شده است . پس از تحلیل داده های آماری از آزمون( t) وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسمیرنف استفاده شد و مشخص گردید که درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA ) بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.
واژگان کلیدی: درمان گروهی تحلیل محاوره ای , ابراز احساسات , رضایت زناشویی.

 

منابع فارسی:
- قرآن مجید.
- آرمان, سرور وزارعی, ناهید (1383), بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در مادران مبتلا به اوتیسم, ارائه شده در نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران.
- ابراهیمی, محمدرضا (1385), ازدواج و رضایت زناشویی, مقالات علمی و تخصصی در زمینه روانشناسی بالینی و مباحث مرتبط, فروردین ماه.
- احمدی, خدابخش, (1383), بررسی تأثیر روش مداخله تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری زناشویی, پایان نامه دکتری, دانشگاه طباطبایی, تهران.
- اربابان اصفهانی, مرضیه, (1385), بررسی رابطه بین رضایت¬مندی و سازگاری زناشویی مردان و زنان شهر اصفهان, دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران (1385).
- ادیب راد, نسترن و منصور, لادن (1383), مقایسه بین تعارض زناشویی و ابعاد آن در مراجعین زن و مرکز خدمات مشاوره ای دانشگاه شهید بهشتی در زنان عادی, تازه¬ها و پژوهشهای مشاوره, جلد2, شماره11.
- استوارت, یان و جونز, ون , روشهای نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل, ترجمه دادگستر, بهمن, (1385),تهران: چاپ چهارم, ص 117,28,23,21,10,9 تا 123,151 ,473 و 474.
- الیس, البرت, هارپر, زندگی عاقلانه, ترجمه فیروز بخت, مهرداد (1377), انتشارات رشد, تهران.

- امانی, احمد و همکاران, (1383), مطالعه تأثیر درمانی شناختی, رفتاری به شیوه گروهی بر رضایتمندی زناشویی در زنان, نخستین کنگره سراسری آسیب شناختی خانواده تهران.
- امینی قمی, محمد, (1380), بررسی رابطه ابراز احساسات زوجین با رضایت زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- براتی, طاهره, (1375), بررسی تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- برنشتاین, ف, اچ و برنشتاین, م, تی, زناشویی درمانی, ترجمه ح, پورعابدی نائینی و غ, منشئی,(1380) تهران انتشارات رشد.
- برن, اریک, تحلیل رفتار متقابل, ترجمه فصیح, اسماعیل, تهران (1374), نشرالبرز, چاپ اول, ص6, 61.
- بک, ارون, تی, عشق هرگز کافی نیست, ترجمه قراچه داغی, مهدی,(1385), انتشارات آسیم, چاپ نوزدهم, ص 223, 224, تهران.
- بنی اسد, حسن, (1375), بررسی و مقایسه عوامل موثر در زوج های سازگار و ناسازگار شهر کرمان, پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی, دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- بهاری, رزاق, (1385), بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک کنترل خودگویی به زنان در حل تعارضات زناشویی در بین زنان شهر ارومیه, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
- به پژوه, احمد, حجازی, الهه, و احدی, بتول, (1383), رضایتمندی زناشویی و ابراز هیجان والدین ارائه شده در نسختین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
- بهرامی, بدری السادات, (1379), مقایسه اثر بخشی شیوه روان درمانی گروهی با روش تحلیل روانی و شناختی بر روی ناسازگاری زوجین, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبایی, تهران.
- پروچاسکاه, جمیزاو, نورکراس, جان سی, نظریه های روان درمانی, ترجمه سید محمدی, یحیی,(1385), تهران, انتشارات رشد, چاپ سوم.
- پهلوان, محسن, (1383), بررسی اثر بخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی در درمان اختلال افسرده خویی, رساله دکتری مشاوره, دانشگاه اصفهان.
- تاجیک, اسماعیلی, عزیزالله, (1378) آموزش جوانان در آستانه ازدواج, انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
- تبریزی, مصطفی, (1383), بررسی و مقایسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها, شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی, پایان نامه دکتری, دانشگاه علامه طباطبایی, تهران.
- ثنایی ذاکر, باقر, (1377), روان درمانی و مشاوره گروهی, تهران, انتشارات چهره.
- جی هی لی, روان درمانی خانواده, ترجمه باقر ثنایی,(1370),‌ انتشارات امیر کبیر, تهران.
- حاجی سید نصیر, مهین السادات (1381), بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار تبادلی بر منبع کنترل و خودپنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- حیاتی, مژگان,‌ مقایسه اثر بخشی رویکردهای شناختی هیجان مدار و الگوهای تلفیقی بر میزان رضایت زناشوئی, پایان نامه دکتری, دانشگاه علامه 1386.
- خزایی, معصومه, (1385), بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاههای تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه خاتم.
- خیاوی, سیامک (1386), بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه مشکین شهر, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
- دانش, عصمت, (1385), تأثیر روش تحلیل ارتباط محاوره ای در سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران, (1385).
- دهقان, فاطمه, (1380), مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
- رحمت الهی, فرحناز, (1385), آسیب شناسی زندگی زناشویی و ارائه مدل, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه اصفهان.
- رحیمیان, حوریه بانو, (1379), نظریه های و روشهای مشاوره و روان درمانی, تهران, انتشارات مهرداد, چاپ دوم.
- رهنما, اکبر, (1383), آسیب شناسی روابط زناشویی و ارئه راهکارها, ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران, اردیبهشت ماه.
- سازگارا, پروین, (1377), نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ, تهران: انتشارت کویر.
- سیلمانیان, علی اکبر, (1373) بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه تربیت معلم, تهران.
- سیف, سوسن, (1386), تئوری رشد خانواده, دانشگاه الزهرا, تهران.
- شاملو, سعید, (1382), بهداشت روانی, تهران: انتشارات رشد, چاپ هیجدهم,
ص 70-71.
- شرفی, علی, (1382). رابطه بین الگوهای ارتباطی زناشویی و سلامت روان معلمان, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه تربیت معلم تهران.
- شهید باهنر, (1373), گفتارهای تربیتی, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- شفیع آبادی, (1378), راهنمایی و مشاوره, تهران, نشر معاصر.
- شفیع آبادی عبدالله (1385), پویایی گروه و مشاوره گروهی, تهران: انتشارات رشد, چاپ هشتم, ص 227 تا 239.
- شفیع آبادی, عبدالله, (1385) نظریه های مشاوره و روان درمانی, تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی, چاپ دوازدهم, ص 215-216,226 تا 229-233.
- شفیعی نیا, اعظم,(1381), بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره, دانشگاه علامه طباطبایی.
- شیلینگ, لوئیس , نظریه های مشاوره, ترجمه آرین, سیده خدیجه,(1384) تهران, انتشارات اطلاعات چاپ پنجم.
- عزیزی, پریسا,( 1386),بررسی تاثیر درمان گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی, ‌واحد علوم و تحقیقات تهران.
- عمید, حسن, (1363) فرهنگ لغات و اصطلاحات فارسی, تهران.
- فرح بخش, کیومرث (1383), مقایسه میزان اثر بخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس, گلاسر و ترکیبی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی, پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
- گاتمن, جان, سیلور نان, هفت اصل برای زندگی زناشویی کارآمد, ترجمه مصباح نسرین, و همکاران, تهران ,(1385) , انتشارات ایتا,‌چاپ اول, ص 159, 162,164.
- گری, جان, بازسازی روابط زناشویی, ترجمه انتظاری, مهرداد,(1384) , نشر بدرقه جاویدان, تهران,.
- گلدنبرگ, ایرنه, گلدنبرگ, هربرت, خانواده درمانی, ترجمه حسین شاهی, براواتی, حمیدرضا و نقشبندی, سیامک,‌(1385) , تهران, انتشارات روان, چاپ دوم.
- گلادینگ, ساموئل, خانواده درمانی, ترجمه بهاری, فرشاد و همکاران,‌(1382), انشتارات تزکیه, تهران.
- لیبرمن, دیوید, تغییر باروها و عواطف ترجمه, شریفیان, شیرین, انتشارات, پیک بهار, تهران, 1386.
- محمدی, شاهرخ, (1385), بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با تاکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره -ای در کاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان سنندج, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبایی, تهران.
- مصباحی, محمدرضا, (1383), بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و میزان انعطاف پذیری زوجین ارائه شده در نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
- ملازاده, جواد, (1382), بررسی ویژگی های شخصیتی در رابطه با عوامل تنیدگی زای زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
- موسوی, اشرف السادات, (1382), خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی, تهران, دانشگاه الزهرا.
- مهانیان خامنه, مهری (1382) برسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن دوره راهنمایی, شهر تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
- مهدویان, فاطمه, (1376), بررسی تأثیر آموزش و ارتباط بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانی, پایان نامه کارشناسی ارشد, انستیتو روانپزشکی تهران.
- مهرآبادی, احمد, (1385), بررسی تاثیر خانواده درمانی استراتژیک بر رضایت زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
- میرخشتی, فرهاد, (1375), بررسی رابطه میان رضایت, از زندگی زناشویی و سلامت روان, پایان کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- میلر, شراد و همکاران, آموزش مهارت های ارتباط زناشویی, ترجمه, بهاری, فرشاد, انتشارات رشد, تهران, 1385.
- نوابی نژاد, شکوه, (1378), راهنمایی و مشاوره, تهران نشر معاصر.
- نوابی نژاد, شکوه, (1383), نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی, تهران, انتشارات سمت, چاپ اول.
- نوابی نژاد, شکوه (1380), مشاوره ازدواج و خانواده درمانی, انتشارت انجمن اولیا و مربیان, تهران.
- نوابی نژاد, شکوه, (1385), روانشناسی زن, تهران: انتشارات علم, چاپ سوم, ص 5-6, 137-138.
- نوابی نژاد, شکوه, (1385), راهنمایی و مشاوره گروهی, تهران: انتشارات سمت, چاپ اول, ص 112, 118- 119,121.
- نورالهی, حسنعلی, (1382), بررسی تأثیر ابراز احساسات بر رضایت زناشویی, پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- نیکزاد, محمود, (1379), اصول مشاوره گروهی (در اصلاح نگرش و تغییر رفتار), تهران,‌ انتشارات کیهان, چاپ اول.
- هالفورد, کیم , زوج درمانی کوتاه مدت, ترجمه تبریزی, مصطفی و همکاران,‌(1384) , تهران: انتشار فراروان,‌ چاپ اول, ص 23.
- هریس, تامس آ , وضعیت آخر, ترجمه فصیح, اسماعیل,(1385) , تهران: انتشارات زریاب, چاپ بیست و دوم, ص 19, 61.
- یحیی آبادی,‌ هوشنگ (1384), تو خوب هستی (دریچه ای رو به زندگی همراه با تحلیل رفتار متقابل) اصفهان, انتشارات نقش نگین, چاپ اول.
- یوسفی, رحیم و ادهمیان, الهام (1385), بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی زوجین, دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران.

لینک کمکی