فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت تحقیق    
اهداف پژوهش    
فرضیه پژوهش    
تعاریف و اصطلاحات    
تعریف عملیاتی التزام عملی به اعتقادات مذهبی    
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه    
الف) نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده    
نمودهای باورهای دینی    
ب) نقش اعمال عبادی در تحکیم خانواده    
آثار تربیتی عبادات    
الف) آثار تربیتی عبادات بر همسران    
ب ـ آثار تربیتی عبادات بر فرزندان    
اصول و روش‌های تأثیرگذاری والدین    
سلامت روانی در پرتو التزام به آموزه های دینی    
عبادت پروردگار و سلامت روان    
ایمان و سلامت روان    
توکل به خدا و سلامت روان    
یاد خدا و سلامت روان    
دعا و سلامت روان    
روزه و سلامت روان    
نماز و سلامت روان    
صبر و خویشتن داری و سلامت روان    
انس با قرآن و سلامت روان    
زکات و سلامت روان    
زکات و سلامت روان    
نتیجه گیری    
مطالعات و پژوهشهای انجام شده    
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه    
روش تحقیق    
جامعه و نمونه آماری    
جامعه آماری    
روش نمونه گیری    
روایی آزمون    
پایایی آزمون    
شیوه اجرا و نمره گذاری    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    
محدودیت های پژوهش    
پیشنهادهای موضوع پژوهش    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي

1    احمدی ابهری, علی .(1376). نقش ایمان واعتقاد مذهبی در درمان بیماری ها. اندیشه و رفتار. ضمیمه  ش 9 و10 . تهران : انیستتو روان پزشکی . صص (57-40)
2    آزموده , پیمان و همکاران . (1386) . نقش دین در زندگی . تهران : روان شناسی
3    امام خمینی ره . (1370) . آداب الصلوه . تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره
4    بی ریا, ناصر و همکاران . (1375) . روانشناسی رشد بانگرش به
5    منابع اسلامی . تهران : سمت
6    پناهی, علی احمد. (1384). آرامش در پرتونیایش . قم : موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
7    حرعاملی , محمد بن حسن . (1412ق) . وسایل الشیعه . قم : موسسه آل البیت
8    حسینی د شتی , مصطفی . (1376) . معارف ومعاریف . قم : بی نام
9    حیدری , مجتبی . (1385) . دینداری و رضامندی خانوادگی . قم : موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ره
10    خوانساری , جمال الدین محمد .(1373) .شرح غررالحکم و در رالکلم .تهران : دانشگاه تهران
11    دوان , شلتز . (بی تا) . نظریه های شخصیت . مترجم : یحیی سیدمحمدی . (1384) . تهران : ویرایش
12    دیلمی, حسن بن محمد .(1412ق) . ارشاد القلوب. قم : شریف رضی
13    سالاری فر, محمدرضا . (1386) . خانواده درنگرش اسلام و روانشناسی . قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
14    شهیدی , سید جعفر . (1372) . نهج البلاغه . تهران : آموزش وانقلاب اسلامی
15    قاسمی , سلیمان . (1388) . بهداشت و سلامت روان . قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
16    محمدی ری شهری , محمد . (1381) . میزان الحکمه . قم : مرکز تحقیقات دارالحدیث
17    نوری طبرسی , میرزاحسن . (1408ق) . مستدرک الوسایل .  قم : موسسه آل البیت

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقيق بررسي التـزام عملي به اعتقادات مذهبي

1    احمدی ابهری, علی .(1376). نقش ایمان واعتقاد مذهبی در درمان بیماری ها. اندیشه و رفتار. ضمیمه  ش 9 و10 . تهران : انیستتو روان پزشکی . صص (57-40)
2    آزموده , پیمان و همکاران . (1386) . نقش دین در زندگی . تهران : روان شناسی
3    امام خمینی ره . (1370) . آداب الصلوه . تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره
4    بی ریا, ناصر و همکاران . (1375) . روانشناسی رشد بانگرش به
5    منابع اسلامی . تهران : سمت
6    پناهی, علی احمد. (1384). آرامش در پرتونیایش . قم : موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
7    حرعاملی , محمد بن حسن . (1412ق) . وسایل الشیعه . قم : موسسه آل البیت
8    حسینی د شتی , مصطفی . (1376) . معارف ومعاریف . قم : بی نام
9    حیدری , مجتبی . (1385) . دینداری و رضامندی خانوادگی . قم : موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ره
10    خوانساری , جمال الدین محمد .(1373) .شرح غررالحکم و در رالکلم .تهران : دانشگاه تهران
11    دوان , شلتز . (بی تا) . نظریه های شخصیت . مترجم : یحیی سیدمحمدی . (1384) . تهران : ویرایش
12    دیلمی, حسن بن محمد .(1412ق) . ارشاد القلوب. قم : شریف رضی
13    سالاری فر, محمدرضا . (1386) . خانواده درنگرش اسلام و روانشناسی . قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
14    شهیدی , سید جعفر . (1372) . نهج البلاغه . تهران : آموزش وانقلاب اسلامی
15    قاسمی , سلیمان . (1388) . بهداشت و سلامت روان . قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
16    محمدی ری شهری , محمد . (1381) . میزان الحکمه . قم : مرکز تحقیقات دارالحدیث
17    نوری طبرسی , میرزاحسن . (1408ق) . مستدرک الوسایل .  قم : موسسه آل البیت

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان می باشد

برای انجام این تحقیق یک نمونه 30 نفری از بین جامعه آماری که دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان و به تعداد 45702 نفر می باشند انتخاب شدند و از پرسشنامه 45 سوالی (نویدی,1376) که به همین منظور تهیه شده است , استفاده شد

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش  tتک گروهی استفاده شدو از مقایسه میانگین جامعه با بر آورد به دست آمده این نتیجه به دست آمد که دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان التزام عملی به اعتقادات مذهبی دارند

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

از آن دم که آدمی از اَعلاعلیین قرب حق به غربت گاه تنهایی فرود آمد همواره به دنبال روزگار وصل خویش بوده است تا پنجره ای به سوی انوار الهی بگشاید و در فروزش آفتاب عشق جانش شیفتگی و شیدایی و معرفت و آگاهی بیاید و از عالم خاکی راه به سوی ملکوت و حریم ربوبی بگشاید

برخیــز تـا بــه عهــد امـانت وفــا کنیـم                تقصیرهــای رفتـــه بـــه خـــدمت قضا کنیم

چون برترین مقام ملک دون قدر ماست                 چنــدین بــه دست دیــو زبـــونی چـرا کنیم

یــا رب تو دست گیر که آلا و معرفت                 در خورد توست و در خور ما هر چه ما کنیم

عبادت تنها اظهار بندگی و عبودیت نیست بلکه نغمه نیازمندی جوشیده از سویدای دل و چشم نیازی است که از سوی قطرات مشتاق وصل به دریای لایزال و لایتناهی دوخته شده است

انسان موجود نیازمند به خدای متعال است برای اینکه آرامش روح و روان داشته باشد  و از سردرگمی و پوچی و بی هدفی  بیرون بیاید و راه و رسم درست نظم و قانون را بداند و آنها را در زندگی به کار برد. باید عبادت خدا بکند و اگر نماز گزارد و با طراوت و طهارت جسم و جان این دعوت زلال حق را اجابت کند و از سر سوز در محضر ربوبی حضور یابد طعم نور و روشنایی را می چشد و رنگ جاودانگی می گیرد و از سر تا پا متبرک می شود و برای این که در مظاهر دنیای صنعتی غرق نگردیم و دچار پوچی و بی هدفی مادیگرایان نگردیم راهی جز عبادت و ارتباط با خدا نداریم

 

بیان مسئله

سرمایه عمر و فرصت های زندگی از کف می رود و همچون ابرهای گذران از آسمان حیات ما می گذرد باید هوشیار بود و از این رهگذر بیشترین بهره را برد و بندگی خدا کرد

پرستش و اطاعت ظاهری اگر بدون تسلیم و پذیرش قلبی باشد بی ارزش است .بنده باید تسلیم محض و بی قید و شرط امر خدا باشد و در فرمان الهی و دین خدا , سلیقه ها و خواسته های شخصی را کنار بگذارد و به نیش و نوش آمدن دیگران و خوش آمدن و بد آمدن مردم بی اعتنا باشد .این تسلیم محض و بی چون و چرا بودن همان عبودیت است که فلسفه عبادت است

ابلیس با آن همه سابقه عبادت چون روحیه عبودیت نداشت در مقابل فرمان خدا درباره ی سجده بر آدم سرپیچی کرد و مطرود شد .ریشه استکبار و اعراض مردم از دعوت های انبیا آن بوده که حالت تسلیم و عبودیت نداشتند و تابع خواسته دل بودند . قرآن می فرماید

( افکما جائکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ) (بقره – 60)

آیا هر گاه پیامبری از طرف خداوند برای شما قانونی می آورد که مطابق دلخواهتان نبود , تکبر

می ورزیدید ؟

مومن خداپرست , باید به گسترش فرهنگ عبادت بپردازد و تنها به نماز و عبادت خود اکتفا نکند بلکه دیگران را هم  با خدا و پرستش آشنا کند

توصیه به حق و وظیفه تبلیغ بر عهده ی هر مومن است خداوند بعد از ایمان و عمل صالح انسان را به دعوت به حق و صبر فرا می خواند : ( و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ) (عصر – 3)پس باید با تمام نیرو در خانه, محله, مدرسه, ادارهو شهر و روستا به فکر روستا و توسعه اهداف الهی خود باشیم و در این راه هرگونه توانایی خود را به کار گیریم و باید این مسئله را از نسل جوان و از نزدیکترین افراد و اطرافیان خود آغاز کنیم و پیش از آن نیاز است که بدانیم در جامعه اطراف ما چه میگذرد .پژوهش حاضر دنبال این مسئله است که بداند میزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی در میان دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان به چه اندازه است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

هماهنگی مذهب با فطرت انسان ها اصلی ترین عنصری است که لزوم آن را آشکار می سازد .نشانه ی این ,گرایش غالب انسان به مذهب و ادیان در طول تاریخ بشر است . چنان که با تمام تحولات و تطّورات حیات بشری در سخت ترین شرایط زندگی از این سو تا آن سوی جهان ,مذهب و دین حضور خویش را در میان مردم به عنوان یک نیروی درونی و غیر متکی به زور و قدرت و تزویر حکومت ها حفظ کرده است

میل به سعادت و کمال فردی و شکوفایی قابلیت های بشر در این مسیر (دین) میسر است .هر انسانی طالب کمال است و میخواهد به نحو مطلوب از تمام توانیهای خویش بهره برداری نماید ولی آدمی در محدوده ی زندگی مادی هرچه پیشرفت کند باز در برابر بسیاری از حقایق عالم و شگفتیهای دنیا احساس جهل و حقارت می کند

در این میان دین و مذهب آنچنان شناختی را به انسان ارزانی می کند که خود را محور هستی دانسته و همه نعمت ها و خلایق دیگر را در اختیار خویش می بیند و احساس مسئولیت نموده و بار سنگین امانت الهی را به دوش می کشد تا از این صحنه پیروز به در آید و موضوع پژوهش از آن جهت حائز اهمیت است که حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا وقتی حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارند و به کمک آن بتوانند با همه جاذبه های شر و فساد مبارزه کنند و همه بت ها را بشکنند و دست همه ی شیاطین  درونی و بیرونی را از وجود خود قطع کنند

یکی از هدفهای اصلی تاسیس حکومت اسلامی تربیت افراد متدین و مومن و پایبند به ارزشهای اسلامی بود و تربیت نوجوانان و جوانان به نحوی که بتوانند در دنیای پر آشوب و پر فراز و نشیب امروز بیانگر و فریادگر ارزشهای اسلامی و اصولی انسان در دنیا باشد و نقش تربیتی پیشوایان مذهبی ,پیشگامان علمی ,معلمان و مربیان جامعه در تدوین منشور تربیتی الهام گرفته از تعالیم اسلام و استفاده بهینه از یافته های علوم تربیتی در برنامه ریزی به مرور زمان گسترده تر و حساس تر می شود

 

اهداف پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی در میان دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان می باشد

 

فرضیه پژوهش

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان به اعتقادات مذهبی التزام عملی دارند

 

تعاریف و اصطلاحات

دوره متوسطه : کلیه دانش آموزانی که از دوره راهنمایی فارغ التحصیل شده باشند و به دوره ی بعدی راه پیدا کرده باشند .(علی باقریان , 1377 )

نماز : پرستش ,سجود , بندگی و اطاعت ,خم شدن برای اظهار بندگی و اطاعت (فرهنگ فارسی عمید )

نمازگزار : نماز خواندن , کسی که نماز می خواند .(فرهنگ فارسی عمید )

التزام عملی : همراه بودن , ملازم شدن ,بایسته داشتن ,ملزم شدن به امری (فرهنگ معین )

روزه : احتراز از خوردن و آشامیدن و مفطرات دیگر از طلوع صبح تا غروب , صوم (فرهنگ معین)

عبادت : پرستش کردن ,بندگی کردن ,طاعت کردن خدای را , پرستش ( فرهنگ فارسی معین )

تعریف عملیاتی التزام عملی به اعتقادات مذهبی

التزام عملی به اعتقادات مذهبی آن چیزی است که پرسشنامه التزام عملی به اعتقادات مذهبی (نویدی) می سنجد و نمره 169 به بالا مد نظر می باشد

متغیر پژوهش : در این پژوهش متغیر , التزام عملی به اعتقادات مذهبی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه می باشد

لینک کمکی