فایل word اثرات سه اسانس گياهي روي فعاليت هاي زيستي سوسک چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus (maculates F. (Coleoptera: Bruchidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات سه اسانس گياهي روي فعاليت هاي زيستي سوسک چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus (maculates F. (Coleoptera: Bruchidae :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش, تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی, Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی, تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط دمایی 30±2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60±5 درصد و تاریکی انجام شد. از هر اسانس گیاهی 6 غلظت در 6 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس ها تاثیر آنها بر روی بازدارندگی تخمریزی و درصد مرگ و میر تخم و لارو سن اول آفت افزایش یافت. اسانس گیاهان A. aucheri S. bracteata و N. cataria در بالاترین غلظت (0.56 میکرولیتر در میلی لیتر) به ترتیب باعث 100 91.66 و 95 درصد مرگ و میر تخم و 100 98.33 و 96.66درصد مرگ و میر لارو سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات گردید. این اسانس ها به طور معنی داری موجب کاهش تخمریزی آفت شدند, به طوری که در بالاترین غلظت (0.37 میکرویتر در میلی لیتر) اسانس گیاهان A. aucheri S. bracteata و N. cataria به ترتیب باعث 100 96.78 و 97.14 درصد بازدارندگی تخمریزی گردیدند. مقادیر LC50 محاسبه شده نشان داد که اسانس گیاه A. aucheri با 0.055و 0.042 میکولیتر بر میلی لیتر به ترتیب برای تخم و لارو سن اول موثر تر از دیگر اسانس های گیاهی بوده است. با توجه به خاصیت حشر ه کشی شدید اسانس A. aucheri در مقایسه با سایر گیاهان مورد مطالعه روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات, کاربرد اسانس این گیاه به عنوان یک حشره کش کم خطر و یا به عنوان مدلی برای ساخت حشره کشهای جدید برای کنترل آفت انباری توصیه می شود.
کلید واژه: سوسک چهار نقطه ای حبوبات, اسانس گیاهی, بازدارندگی تخمریزی, تخم کشی

لینک کمکی