فایل word تاثير محلول گلوکز خوراکي بر پيشگيري از درد حاصل از خونگيري شرياني در نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير محلول گلوکز خوراکي بر پيشگيري از درد حاصل از خونگيري شرياني در نوزادان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: درد, احساس عاطفی ناخوشایندی همراه با آسیب واقعی یا احتمالی بافت های بدن است که می تواند منجر به عوارض دایمی ساختاری و عملکردی در بدن نوزاد شود. بنابراین تسکین درد یکی از هدف های مهم مراقبتی در پرستاری از نوزاد است.هدف: تعیین تاثیر محلول گلوکز خوراکی بر برخی شاخص های فیزیولوژی و رفتاری درد بدنبال خون گیری از نوزادان بستری.مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور, 132 نوزاد با سن جنینی 37 تا 42 هفته و سن تولد 1 تا 7 روز که طبق معیارهای ورود به مطالعه بطور همگن انتخاب شده بودند, به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از خون گیری شریانی به گروه اول 2 سی سی آب مقطر و به گروه دوم 2 سی سی محلول گلوکز %30 به صورت خوراکی تجویز شد. برای بررسی میزان شدت درد ناشی از خون گیری تغییر دو شاخص فیزیولوژی تعداد ضربان قلب و میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن در خون محیطی نمونه ها در مرحله پایه (قبل), بلافاصله و 10 دقیقه پس از خون گیری و نیز شاخص رفتاری گریه در 5 دقیقه اول پس از خونگیری اندازه گیری شد و با آزمون های آماری در دو گروه مقایسه شد.نتایج: اختلاف آماری معنی دار در میانگین ضربان قلب و میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن در خون محیطی نوزادان گروه آزمون (P<0.001) و گره شاهد (P<0.001) در 5 دقیقه اول بعد از مداخله نسبت به مرحله پایه بدست آمد. در مرحله 10 دقیقه بعد از مداخله در دو گروه, تفاوت آماری معنی دار در ضربان قلب (P<0.045) و میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن در خون محیطی (P<0.001) وجود داشت. مدت گریه در 5 دقیقه اول بعد از مداخله در گروه آزمون بطور معنی دار کمتر از گروه شاهد بود (P<0.001).نتیجه گیری: در نوزادان, تجویز 2 سی سی محلول گلوکز خوراکی %30 قبل از خونگیری می تواند پاسخ های فیزیولوژی و رفتاری درد را کاهش دهد.
کلید واژه: درد, محلول گلوکز هیپرتونیک, مراقبت پرستاری, نوزادان

لینک کمکی