فایل word بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيک مواجهه شغلي با ويروس هاي هپاتيت B, هپاتيت C و HIV در پرسنل حرف پزشکي و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيک مواجهه شغلي با ويروس هاي هپاتيت B, هپاتيت C و HIV در پرسنل حرف پزشکي و عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پرسنل پزشکی در معرض خطر ابتلا به ویروس های منتقله از خون می باشند. هدف مطالعه حاضر, تعیین جنبه های اپیدمیولوژیک موارد مواجهه شغلی در پرسنل و عوامل موثر بر آن بوده است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پرسنل حرف پزشکی که در طی یک سال با خون, ترشحات آلوده به خون و یا سایر مایعات منتقل کننده ویروس ها مواجهه شغلی داشته اند, انجام شده است.یافته ها: از 900 پرسنل مصاحبه شده, 391 نفر حداقل یک مواجهه در طی یک سال داشتند و جمعا 476 مواجهه یعنی به طور متوسط 0.53 بار به ازای هر نفر در سال رخ داده است. بیشترین مواجهه یافتگان پرستاران (%26.1) و سپس خدمه (%20.2) بوده اند (p<0.001). در پرسنلی که کمتر از پنج سال سابقه کار داشتند, مواجهه شغلی %53.8 بود (p<0.001). بیشترین مواجهه در بخش های داخلی (%23.3) و اورژانس (21%) بوده است. در %58.8 موارد, مواجهه از طریق پوست بود. در %85.93 مواجهه یافتگان سابقه واکسیناسیون هپاتیت مثبت بوده است. %61.1 افراد در هنگام مواجهه از دستکش استفاده نموده بودند. شستن دستها در %91.38 و مشاوره با متخصص عفونی در %29.38 انجام شده بود. از نظر مواجهه پرخطر با سه ویروس مورد مطالعه 72 مواجهه با مواد آلوده به این ویروس ها رخ داده بود.نتیجه گیری: در مجموع عوامل موثر بر مواجهه در این مطالعه شغل پرسنل و مدت سابقه کار پرسنل و بخش محل خدمت بوده است. لذا آموزش پرسنل, استفاده از وسایل محافظتی, واکسیناسیون پرسنل علیه هپاتیت B از جمله روش های پیشگیری از کسب بیمارستانی بیماری های هپاتیت و HIV می باشد.
کلید واژه: مواجهه شغلی, پرسنل حرف پزشکی, هپاتیت, HIV

لینک کمکی