فایل word بررسي مايعات وريدي مورد نياز در عمل تامسنت ليپوساکشن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مايعات وريدي مورد نياز در عمل تامسنت ليپوساکشن :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: تاکنون خط مشی دقیقی در رابطه با مایع درمانی در عمل لیپوساکشن تعیین نشده است. هدف: مطالعه به منظور تعیین حجم مایع مورد نیاز حین عمل جراحی لیپوساکشن به روش تامسنت انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 50 بیمار که در سال های 1380 تا 1385 در مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع) اصفهان تحت عمل جراحی لیپوساکشن قرار گرفتند, به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند: یکی گروه بیماران با حجم ساکشن کم تر یا مساوی 4 لیتر و دیگری گروه بیماران با حجم ساکشن بیش تر از 4 لیتر. میزان مایع مورد نیاز حین عمل بیماران با حجم ساکشن کم تر یا مساوی 4 لیتر بر اساس قانون 1.2.4 محاسبه شد و در بیماران با حجم ساکشن بیش تر از 4 لیتر به ازای هر میلی لیتر مازاد بر 4 لیتر مایع ساکشن شده, 0.25 میلی لیتر مایع تجویز شد. تغییرات فشارخون, تعداد نبض و تنفس بیماران و اشباع هموگلوبین خون شریانی ثبت و با استفاده از آزمون های آماری تی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین تعداد نبض در تمام بیماران, 6 ساعت بعد از عمل به صورت معنی داری کم تر از مرحله قبل از عمل بود. میانگین درجه اشباع هموگلوبین خون شریانی در مرحله حین عمل به صورت معنی داری بیش تر از مرحله قبل از عمل بود. میانگین تغییرات تعداد تنفس در بیماران با حجم ساکشن کم تر یا مساوی 4 لیتر در مراحل 2 ساعت و بلافاصله قبل از القای بی هوشی و هر 5 دقیقه حین بی هوشی و در 1/2, 2 و 6 ساعت بعد از عمل به صورت معنی داری بیش تر از گروه با حجم ساکشن بیش از 4 لیتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: عمل لیپوساکشن با انفوزیون حجم زیادی از مایع زیر جلدی با رعایت مایع درمانی مطلوب و توجه به خون ریزی, عفونت و عوارض بی-هوشی بعد از عمل یک روش مطمئن و موثر است.
کلید واژه: لیپکتومی, مایع درمانی, تامسنت لیپوساکشن

لینک کمکی